Konferencja: Lublin 1317 - narodziny miasta europejskiego

W dniach 26-28 czerwca 2017 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Lublin 1317 - narodziny miasta europejskiego/ Lublin 1317 - Die Geburt einer europäischen Stadt/ Lublin 1317 - the origins of an European city". Jej organizatorami są Instytut Historii UMCS, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Leipzig oraz Urząd Miasta Lublin. Patronat sprawuje Stały Komitet Mediewistów Polskich.

Rok 2017 jest rokiem jubileuszu istnienia w Lublinie samorządu miejskiego - dokument Władysława Łokietka z roku 1317 potwierdza, że miasto było lokowane na prawie niemieckim. Konferencja wpisuje się w obchody jubileuszowe, a jej problematyka będzie się koncentrować wokół kwestii narodzin idei samorządności miejskiej w Europie, jej recepcji w Europie Środkowo-wschodniej (zwłaszcza w Polsce) oraz rozwoju lokacyjnego miasta Lublina.

Obrady odbędą się w sali posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego UMCS (Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a).

PROGRAM KONFERENCJI

26.06.2017
Prawo magdeburskie w Lublinie, w dawnej Polsce i Europie Wschodniej/Das Magdeburger Recht in Lublin, im alten Polen und in Osteuropa

9.00-9.30 Otwarcie/Eröffnung der Tagung

9.30-10.00 Prof. Ryszard Szczygieł (UMCS Lublin), Lokacja i rozwój Lublina w XIV w. Na drodze ku świetności/Die Lokation und Entwicklung Lublins im 14. Jahrhundert. Auf dem Weg zum Goldenen Zeitalter

10.00-10.30 Prof. Zdzisław Noga (WSP Krakow), Die Selbstverwaltung der Stadt Krakau in vorindustrieller Zeit

10.30-11.00 Przerwa kawowa/Kaffeepause

11.00-11.30 Dr Piotr Okniński (IH PAN Warszawa), Spatial and institutional framework of urban community in medieval Lublin after 1317

11.30-12.00 Prof. Przemysław Tyszka (UMCS), Cultural aspects of the space of Lublin in 15th and 16th century

12.00-12.45 Dyskusja; spotkanie przy kawie i omówienie kwestii publikacji pokonferencyjnych/Kaffee und Diskussion über die Publikation der Tagungsfererate

14.15-14.45 Prof. Krzysztof Mikulski (UMK Toruń), Rechtliche Aspekte der Lokation der Stadt Thorn/Toruń

14.45-15.15 Dr. Wieland Carls (Sächsische Akademie der Wissenschaften), Zur Praxis des Sächsisch-Magdeburgischen Rechts in Polen

15.15-15.45 Dr. jur. habil. Katalin Gönczi (Sächsische Akademie der Wissenschaften), Die Idee moderner Kommunalverfassungen und das Magdeburger Recht im östlichen Europa

15.45-16.30 Dyskusja/Disskusion
16.30-17.00 Przerwa kawowa/Kaffeepause
17.00 Uhonorowanie wybitnych mediewistów/Ehrung hervorragen der Mediävisten

27.06.2017
Tradycje prawno-samorządowe w Europie Środkowej, Południowej i Wschodniej/Die Rechts- und Selbstverwaltungstraditionen in Mittel-, Süd- Und Osteuropa

9.00-9.30 Prof. Andrzej Janeczek (Warszawa IH PAN), East of Lublin: Early urban communes under German law in Halich-Volhynian Rus’ (13th – mid-14th century)

9.30-10.00 Prof. Dr. Jürgen Heyde (GWZO Leipzig), Multiethnizität, Stadtrecht, Stadt. Lemberg im späten Mittelalter

10.00-10.30 Dyskusja/Diskussion
10.30-11.00 Przerwa kawowa/Kaffeepause

11.00-11.30 Dr. Marija Lazar (Sächsische Akademie der Wissenschaften), Ausdrucksformen der Modalität als Merkmal einer Rechtstradition im mehrsprachigen Kontext des polnisch-litauischen Staates

11.30-12.00 Prof. Dr. Caspar Ehlers (Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte Frankfurt am Main), Räumlichkeit des Magdeburger Rechts

12.00-12.30 Prof. Dr. Christian Lübke (GWZO Leipzig), Formen städtischer Meinungsbildung als Faktor der soziopolitischen Binnendifferenzierung des östlichen Europa

12.30-13.15 Dyskusja/Diskussion

14.45-15.15 Prof. Dr. Oliver Auge (Universität Kiel), Die Hanse im Ostseeraum zwischen Autonomie und Landesherrschaft

15.15-15.45 Prof. Roman Czaja (UMK Toruń), Städtische Gemeinden im mittelalterlichen Preußen und Livland – zwischen Ratsherrschaft und bürgerlicher Partizipation

15.45-16.15 Przerwa kawowa/Kaffeepause

16.15-16.45 Prof. Dr. Hermann Kamp (Universität Paderborn), Friedensstiftung und Autonomiebestrebungen in den Städten des hochmittelalterlichen Reiches

 16.45-17.15 Prof. Wojciech Mrozowicz (Un. Wrocław), Dedimus ei ius Franconicum. Das fränkische Recht im mittelalterlichen Schlesien

17.15-18.00 Dyskusja/Diskussion

28.06.2017
Wybrane aspekty funkcjonowania samorządu w średniowieczu/Ausgew
ählte Aspekte der Selbstverwaltsung im Mittelalter

9.00-9.30 Prof. Dr. Matthias Hardt (GWZO Leipzig), Vethenici, Šupane, Withasen – Formen der Repräsentanz ländlicher Gemeinschaften im Gebiet der westlichen Slawen

9.30-10.00 Dr Wojciech Michalski (Lublin), Legendary traditions of the community of Lublin and its sense of identity (13th–16th cent.)

10.00-10.30 Przerwa kawowa/Kaffeepause

10.30-11.00 Dr Valentina Zovko (Zadar University, Croatia), The Development of Urban Settlements in Medieval Croatia

11.00-12.30 Dyskusja i podsumowanie konferencji/Diskussion Und Zusammenfassung der Tagung

14.30  Zwiedzanie miasta/Stadtbesichtigung    Data dodania
    5 stycznia 2017