ITS, IOS i inne akty prawne

Uchwała Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia progu stypendium za wyniki w nauce na rok akademicki 2009/2010

§1. Wydziałowa Studencka Komisja Socjalna ustaliła, że w roku akademickim 2009/2010 stypendium za wyniki w nauce przysługuje studentowi Wydziału Politologii, który:

  • terminowo zaliczył wszystkie przedmioty oraz praktyki zawodowe przewidziane planem studiów na danym roku, 
  • złożył indeks w dziekanacie w wyznaczonym terminie (do 31 marca oraz 30 września) 
  • osiągnął średnią ocen nie niższą niż 4,41. 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uchwała Rady Wydziału Politologii Nr z dnia 22 września 2008 roku w sprawie zasad rekrutacji na specjalności,  studia pierwszego stopnia, kierunki: politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Wydziale Politologii UMCS

Na podstawie Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Senatu nr XXI-16.3/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. i nr XXI-18.8/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.) Rada Wydziału Politologii UMCS postanawia:

§1. Student ma prawo dokonać wyboru specjalności zgodnej z kierunkiem studiów, składając pisemną deklarację.

§2. Prawo wyboru specjalności przysługuje studentowi po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

§3. Rekrutacja na daną specjalność kończy się wraz z wyczerpaniem limitu miejsc.

§4. Jeśli w terminie do 20 września danego roku akademickiego student nie dokona wyboru specjalności, zostanie przypisany z urzędu do specjalności, na której pozostały jeszcze wolne miejsca.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Radę Wydziału Politologii UMCS.