Instytut Muzyki

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Wydział Artystyczny

INSTYTUT MUZYKI

 

I N F O R M A C J E

dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2016/17

  

Kierunki studiów:

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

    studia stacjonarne I stopnia

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

    studia stacjonarne II stopnia

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

    studia stacjonarne I stopnia

    studia niestacjonarne I stopnia

 

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH: 

1-2 lipca - Jazz i muzyka estradowa

2 lipca - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wszystkich kandydatów obowiązuje rejestracja internetowa https://irk.umcs.lublin.pl

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA

W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia

Trzyletnie studia stacjonarne, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe: kształcenie słuchu, historia muzyki, harmonia, instrumentacja, fortepian, drugi instrument (flet, saksofon, trąbka, skrzypce, gitara, organy, akordeon, perkusja), dyrygowanie, emisja głosu oraz przedmioty dodatkowe i fakultatywne (w tym związane z muzyką tradycyjną i folkową). Indywidualny tok nauczania niektórych przedmiotów muzycznych zapewnia studentom optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych; przedmioty kształcenia nauczycielskiego: psychologia, pedagogika, metodyki przedmiotowe, praktyki pedagogiczne i warsztaty; przedmioty kształcenia ogólnego: filozofia, język obcy, podstawy informatyki.

Studia przygotowują do: prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotu muzyka  w szkole podstawowej; prowadzenia chórów, zespołów wokalnych i instrumentalnych w szkołach, placówkach pozaszkolnych i amatorskim ruchu muzycznym; prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Kandydaci na studia powinni wykazać się wiedzą muzyczną z zakresu szkoły muzycznej I stopnia.

 

*  *  *  *  *

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym.

Egzamin praktyczny obowiązuje wszystkich kandydatów i obejmuje trzy sprawdziany:

  1. predyspozycji manualnych i wokalnych 
  2. słuchu muzycznego
  3. umiejętności gry na wybranym instrumencie

Ad. 1 

Kandydata obowiązuje wykazanie się umiejętnością  taktowania na 2, 3, 4, oraz  wykonanie pieśni artystycznej lub piosenki z repertuaru szkolnego, popularnego.

Ad. 2 

Kandydata obowiązuje sprawdzian ustny. Jest to badanie predyspozycji słuchowych na podstawie wybranych elementów:  czytanie nut głosem (solfeż J.K. Lasocki); rozpoznawanie ilości zagranych dźwięków; rozróżnianie trójdźwięków: dur, moll, zwiększonych, zmniejszonych; określanie zmian w zagranej melodii, trójdźwięku i schemacie rytmicznym; powtarzanie głosem dźwięków, interwałów, trójdźwięków i zagranej melodii; realizacja rytmów i powtarzanie schematów rytmicznych.

Ad. 3

Kandydat powinien wykonać dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym utwór techniczny.

Uczelnia zapewnia akompaniatora pod warunkiem posiadania przez kandydata materiałów nutowych.

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik każdego sprawdzianu wynosi 11pkt. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów z jednego ze sprawdzianów praktycznych, nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z egzaminu praktycznego.

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

2-letnie studia stacjonarne drugiego stopnia

Studia magisterskie o profilu muzyczno-edukacyjnym. Na program studiów składają się przedmioty poszerzające wiedzę muzyczną i pedagogiczną, nabytą na studiach I stopnia; pogłębiające umiejętności wykonawcze; rozwijające umiejętności związane z organizacją życia muzycznego i promocją kultury; przedmioty z zakresu wybranej specjalizacji.

Na studiach II stopnia można wybrać następujące specjalności: prowadzenie zespołów muzycznych, muzyka kościelna, muzyka rozrywkowa, edukacja z elementami muzykoterapii.

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej; absolwentów studiów I stopnia na innych kierunkach muzycznych oraz absolwentów kierunków humanistycznych, pedagogicznych i społecznych, posiadających specjalności w zakresie kultury. Absolwenci innych kierunków zobowiązani są podczas studiów do uzupełnienia bloku przedmiotowego z zakresu studiów I stopnia, zgodnie z ustaleniami rady wydziału. Absolwenci kierunków innych niż muzyczne, muszą udokumentować  przygotowanie muzyczne (na poziomie szkoły muzycznej II stopnia).

* * * * *

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o miejscu w rankingu zadecyduje średnia ocen ze studiów. W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają absolwenci studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna  w zakresie sztuki muzycznej, w następnej kolejności absolwenci innych kierunków muzycznych oraz pozostali kandydaci.

 

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA 

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia

3-letnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia

Trzyletnie studia licencjackie. Ich celem jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności artystycznych w zakresie  muzyki rozrywkowej.Przygotowują dowykonawstwa estradowego i podejmowania twórczych inicjatyw w tej dyscyplinie. Dają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych na poziomie wyższym, pogłębienia wiedzy humanistycznej i ogólnomuzycznej oraz specjalizowania się w wykonawstwie wokalnym lub instrumentalnym (gitara, gitara basowa, kontrabas, perkusja, saksofon, trąbka, puzon, fortepian). Na program studiów składają się m.in. przedmioty podstawowe i kierunkowe: instrument/śpiew, kształcenie słuchu, harmonia klasyczna i jazzowa, historia muzyki, historia jazzu i pop music, propedeutyka instrumentacji i aranżacji, zespoły i inne.  Indywidualny tok nauczania takich przedmiotów jak instrument i śpiew zapewnia optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych.

Absolwenci przygotowani są do prowadzenia działalności estradowej, pracy w placówkach kulturalnych, instytucjach kultury i mediach oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

*  *  *  *  *

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników   uzyskanych na egzaminie praktycznym,  obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:

1. umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:

        a. śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalność wokalną)

        b.  gry na wybranym instrumencie  (dla kandydatów na specjalność instrumentalną)

2. słuchu muzycznego

Ad. 1a wokaliści

Wykonanie 2 kontrastowych utworów: standardu jazzowego i piosenki polskiej, z akompaniamentem instrumentalnym lub podkładem muzycznym.

Ad. 1b instrumentaliści

Wykonanie 2 utworów instrumentalnych (standardów jazzowych) z towarzyszeniem sekcji rytmicznej lub podkładem muzycznym. Wykazanie się umiejętnością improwizacji.

Ad. 2

Kandydata obowiązuje sprawdzian ustny. Jest to badanie predyspozycji słuchowych na podstawie wybranych elementów:  rozpoznawanie ilości zagranych dźwięków; rozróżnianie trójdźwięków: dur, moll, zwiększonych, zmniejszonych; określanie zmian w  zagranej melodii, trójdźwięku i schemacie rytmicznym; powtarzanie głosem dźwięków, interwałów, trójdźwięków i zagranej melodii; realizacja rytmów i powtarzanie schematów rytmicznych.

 

* * * * *

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu z przedmiotu kierunkowego wynosi 16 pkt., ze sprawdzianu słuchu muzycznego - 11 pkt. EGZAMIN DWUETAPOWY - kandydaci, którzy otrzymają przynajmniej minimalną liczbę punktów ze sprawdzianu umiejętności wykonawczych, przystępują do egzaminu sprawdzającego słuch muzyczny. Osoby, które nie otrzymają minimalnej liczby punktów z jednego ze sprawdzianów praktycznych, nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczny wynik stanowi suma punktów  z egzaminu praktycznego. Przy jednakowej sumie punktów, o miejscu w rankingu decyduje wyższa punktacja z przedmiotu kierunkowego.