Instytut Muzyki

 Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunkach muzycznych 2017/2018

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

3- letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia 

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym, obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:

  1. słuchu muzycznego,
  2. umiejętności gry na wybranym instrumencie
  3. predyspozycji manualnych i wokalnych

Egzamin praktyczny obowiązuje wszystkich kandydatów.

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik każdego sprawdzianu wynosi 11pkt. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów z jednego ze sprawdzianów praktycznych, nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczny wynik stanowi suma punktów  z egzaminu praktycznego.

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników   uzyskanych na egzaminie praktycznym,  obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:

1. umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego

            a/ śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalność wokalną),

            b/ gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalność instrumentalną).

2. słuchu muzycznego

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu z przedmiotu kierunkowego wynosi 16 pkt., ze sprawdzianu słuchu muzycznego - 11 pkt. Egzamin przebiega dwuetapowo - kandydaci, którzy otrzymają przynajmniej minimalną liczbę punktów ze sprawdzianu umiejętności wykonawczych, przystępują do egzaminu sprawdzającego słuch muzyczny. Ostateczny wynik stanowi suma punktów  z egzaminu praktycznego. Przy jednakowej sumie punktów, o miejscu w rankingu decyduje wyższa punktacja z przedmiotu kierunkowego. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów z jednego ze sprawdzianów praktycznych, nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia 

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. W przypadku posiadania jednakowych ocen na dyplomie, pierwszeństwo w rekrutacji mają absolwenci studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w następnej kolejności absolwenci innych kierunków muzycznych oraz pozostali kandydaci. W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej; absolwentów studiów minimum I stopnia na innych kierunkach muzycznych oraz absolwentów kierunków humanistycznych, pedagogicznych i społecznych, posiadających specjalności w zakresie kultury. Absolwenci innych kierunków niż edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej mogą być zobowiązani do uzupełnienia bloku przedmiotowego z zakresu studiów I stopnia, zgodnie z ustaleniami rady wydziału. Absolwenci kierunków innych niż muzyczne, muszą udokumentować  przygotowanie muzyczne (na poziomie szkoły muzycznej II stopnia).

Na studiach II stopnia można wybrać następujące specjalności: prowadzenie zespołów, muzyka sakralna, instrumentalistyka, muzykoterapia.