Instytut Fizyki UMCS

W Instytucie Fizyki UMCS prowadzone są kierunki:

FIZYKA (studia stacjonarne II stopnia) na specjalnościach:

fizyka teoretyczna (od 2015/2016)

współczesna fizyka stosowana (od 2015/2016)

fizyka teoretyczna (od 2012/2013)

współczesna fizyka stosowana (od 2012/2013)

fizyka teoretyczna

współczesna fizyka stosowana

SYLLABUS

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) trwają 2 lata. Na tych studiach naukę mogą kontynuować absolwenci wszystkich studiów licencjackich w zakresie fizyki (ukończonych w dowolnym ośrodku) oraz pokrewnych (przyrodniczych i inżynierskich). Licencjatom, którzy na studiach I stopnia nie odbyli w programie studiów odpowiedniej liczby godzin w zakresie fizyki i matematyki, określonej w minimach ministerialnych dla kierunku fizyka, Dziekan określi indywidualnie różnice programowe. W 1 semestrze wszyscy studenci uczęszczają na zajęcia podstawowe. Pod koniec tego semestru studenci wybierają specjalność, którą chcieliby studiować (oferujemy 2 specjalności, których programy szczegółowe zamieszczone są poniżej). W ramach obydwu specjalności zaplanowano 7 wykładów specjalistycznych. Na wykłady specjalistyczne student zapisuje się zgodnie z zainteresowaniami. Istnieje możliwość wyboru wykładów z takich dziedzin jak: biofizyka, fizyka medyczna, zastosowanie metod jądrowych, fizyka materiałowa, astrofizyka, symulacje komputerowe zjawisk fizycznych, fizyka matematyczna itd. Z podobnej tematyki można wykonywać badania w ramach pracy magisterskiej.


FIZYKA TECHNICZNA (studia stacjonarne II stopnia (3-semestralne))

fizyka techniczna (od roku 2015/2016)

Efekty kształcenia


STUDIA PRZYRODNICZE I TECHNOLOGICZNE (Science and Technology) – stacjonarne, II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w języku angielskim

Plan studiów

Efekty kształcenia

Obywatele polscy i osoby z Kartą Polaka: na studia będą przyjmowani absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich kierunków przyrodniczych lub technicznych. O przyjęciu decyduje konkurs dyplomów licencjackich lub magisterskich. Od kandydatów będzie także wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Obcokrajowcy płacących za studia: wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów przyrodniczych albo technicznych pierwszego stopnia lub jego odpowiednika (wg. wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Język wykładowy: angielski

W ramach prowadzonego na kierunku bloku przedmiotów obowiązkowych (wykłady, konwersatoria, laboratoria i seminarium), uzyskasz profesjonalne wykształcenie z zakresu astrofizyki, fizyki ciała stałego i nanotechnologii lub biofizyki.

Na kierunku oferujemy także blok przedmiotów wybieralnych, które pozwolą Ci z kolei na samorealizację, zgodnie z osobistymi preferencjami. Proponujemy tutaj specjalistyczne zajęcia z biofizyki i dziedzin pokrewnych, fizyki ciała stałego i nanotechnologii, fizyki i astrofizyki oraz matematyki.

Program studiów skupia się w następujących blokach tematycznych:

 • matematyczno-informatycznym,
 • fizycznym,
 • astrofizycznym,
 • biofizycznym,
 • nano i materiało-technologicznym,
 • ogólnouniwersyteckim,
 • nauk humanistycznych. 

Jako absolwent, który uzyskał tytuł zawodowy Master of Science, możesz być zatrudniony m.in.:

 • przy badaniach naukowych i inżynierskich w dziedzinach związanych z nowoczesnymi technologiami wymagającymi dużej wiedzy o zjawiskach biologicznych, chemicznych, czy fizycznych,
 • w przemysłowych laboratoriach badawczych zajmujących się nanotechnologiami czy wytwarzaniem nowych materiałów,
 • jako fizyk medyczny,
 • w nauczaniu. 

Nabyte podczas studiów umiejętności rozwiązywania problemów oraz biegłość w obliczeniach analitycznych i numerycznych, znajomość programowania komputerów i grafiki komputerowej uczynią Cię atrakcyjnym dla przyszłych pracodawców. Te studia dadzą Ci mocny fundament dla wielu innych możliwości rozwoju naukowego lub zawodowego.