Hospitacje i ocena zajęć dydaktycznych

Opiekun naukowy hospituje zajęcia prowadzone przez doktoranta co najmniej dwa razy w roku. Po przeprowadzonej hospitacji omawia przebieg zajęć z doktorantem i sporządza sprawozdanie zawierające ocenę sposobu prowadzenia zajęć, które dołącza się do akt doktoranta. (opiekun naukowy wypełnia załącznik do Uchwały Nr 3/2014)