GEOGRAFIA

Studia prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej. Dają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata. Uczą interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Kształcą umiejętność analizy danych przestrzennych, oceny zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym i przewidywania ich następstw, zarówno z punktu widzenia człowieka, jak i praw przyrody.

Studia II0 - trwają dwa lata

Specjalności – od I roku studiów, wybór przy rekrutacji:

  • Kartografia z geoinformacją – profil praktyczny. Specjalność przygotowuje do opracowywania map i innych opracowań o złożonej treści i w oparciu o nowoczesne metody i techniki geoinformatyczne
  • Rozwój regionalny – profil praktyczny. Celem specjalności jest poznanie prawidłowości rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, instrumentów polityki regionalnej oraz przykładów dobrych praktyk w tym zakresie
  • Planowanie przestrzenne – profil praktyczny. Specjalność daje przygotowanie do projektowania elementów zagospodarowania przestrzeni zgodnie z określonymi celami oraz warunkami środowiskowymi
  • Klimatologia i gospodarka wodna - profil ogólnoakademicki. Specjalność przygotowuje do analiz poszczególnych składowych systemu klimatycznego i hydrologicznego Ziemi pod kątem oceny zasobów wodnych i meteorologicznych, a także prognozowania zjawisk z nimi związanych
  • Geozagrożenia w środowisku człowieka – profil praktyczny. Celem specjalności jest poznanie geodynamicznych i hydrologiczno-klimatycznych zjawisk ekstremalnych występujących na Ziemi oraz nabycie umiejętności ich interpretacji i prognozowania
  • Modelowanie środowiska – rekonstrukcje i prognozy – profil ogólnoakademicki. Celem specjalności jest poznanie mechanizmów funkcjonowania środowiska przyrodniczego obecnie i w przeszłości geologicznej oraz nabycie umiejętności rekonstrukcji zdarzeń oraz prognozowania ich rozwoju
  • Ponadto student ma możliwość otrzymania uprawnień do nauczania geografii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (przy dodatkowym, nieodpłatnym wyborze bloku zajęć pedagogicznych)