GEOGRAFIA

Studia prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej. Dają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata. Uczą interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Kształcą umiejętność analizy danych przestrzennych, oceny zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym i przewidywania ich następstw, zarówno z punktu widzenia człowieka, jak i praw przyrody.

Studia I0 - trwają 3 lata

Specjalności – od II roku studiów:

  • Organizacja przestrzeni społeczno-ekonomicznej – profil ogólnoakademicki. Przedmiotem jest poznanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski i świata, jej uwarunkowań, zmienności i perspektyw rozowju
  • Hydrometeorologia – profil praktyczny. Specjalność daje przygotowanie do prowadzenia obserwacji atmosfery i hydrosfery oraz interpretacji zjawisk i procesów w nich zachodzących dla potrzeb praktyki
  • Kartografia z geoinformacją – profil praktyczny. Specjalność daje znajomość metod gromadzenia, zapisywania i przetwarzania danych przestrzennych przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz redagowania map prostych tematycznych i innych opracowań kartograficznych
  • Zarządzanie georóżnorodnością – profil praktyczny. Jej przedmiotem jest waloryzacja i ocena zasobów środowiskowych oraz planowanie działań na rzecz wykorzystania, udostępniania i ochrony georóżnorodności
  • Geomonitoring z ekofizjografią – profil praktyczny. Specjalność przygotowuje do przeprowadzania analiz i oceny poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz do przygotowywania kwalifikacji terenu dla potrzeb określonego typu działalności człowieka
  • Ponadto student ma możliwość otrzymania uprawnień do nauczania przyrody w szkole podstawowej (przy dodatkowym, nieodpłatnym wyborze bloku zajęć pedagogicznych)