Fundacja Absolwentów UMCS

Fundacja Absolwentów UMCS powstała w 2008 r. jako organizacja działająca na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Działalność Fundacji opiera się na doświadczeniach i najlepszych wzorcach wypracowanych przez podobne organizacje w kraju i za granicą oraz na olbrzymim potencjale naszej Uczelni.

Misja Fundacji

Misją Fundacji Absolwentów UMCS jest szeroko rozumiana integracja środowiska absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz wspomaganie działań Uczelni  w zakresie rozwoju  nauki i nowoczesnych technologii, poprawy warunków studiowania  oraz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, kultury fizycznej i sportu  studentów, pracowników i absolwentów UMCS.

Do głównych celów Fundacji Absolwentów UMCS należy:

 • integracja środowiska absolwentów UMCS
 • wpieranie rozwoju gospodarczego i  naukowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów związanych z działalnością UMCS
 • inicjowanie i wspieranie działań podejmowanych na rzecz umacniania tradycji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz  promowania go w kraju i za granicą
 • wspieranie Uniwersytetu w budowaniu relacji z absolwentami
 • promowanie osiągnięć studentów i absolwentów UMCS w kraju i za granicą
 • upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym zwłaszcza dokonanych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
  w Lublinie
 • wspieranie działalności organizacji studenckich i absolwenckich
 • skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli ze świata nauki, kultury i sztuki, w kraju i za granicą,
 • współpraca z organizacjami funkcjonującymi w środowisku akademickim UMCS, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • Działalność fundraisingową;
 • Prowadzenie poradnictwa;
 • Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą (organizacja seminariów, konferencji i zjazdów naukowych);
 • Realizację projektów i przedsięwzięć o charakterze  kulturalnym, sportowym i społecznym (organizacja festiwali, koncertów, imprezy integracyjne );
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi;
 •  Wspieranie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne działalności innych osób i instytucji, zbieżnej z celami Fundacji;
 • Działalność charytatywną, w tym w szczególności poprzez prowadzenie zbiórek publicznych, fundowanie nagród i stypendiów;
 • Działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, w tym współpracę międzynarodową z fundacjami i stowarzyszeniami zagranicznymi;
 • Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych o celach tożsamych lub zbliżonych do celów Fundacji.


Do głównych przedsięwzięć realizowanych przez naszą organizację należą m.in.:

 • Absolutoria UMCS – uroczyste zakończenie studiów i rozdanie dyplomów
 • Współpraca z Programem Absolwent UMCS, wsparcie finansowe wydania Karty Absolwenta UMCS
 • Zbiórka publiczna w ramach akcji „Absolwenci Swojej Chatce Żaka”
 • Kalendarz Akademicki UMCS
 • Festiwal Chatka Blues Festiwal oraz Lublin Blues Session
 • Festiwal Muzyki Artystycznej „Wschody”
 • Pub studencki Rock Bar
 • Współpraca z KU AZS UMCS Lublin - wsparcie sekcji piłkarzy ręcznych
 • Spotkania biznesowe pod nazwą „Mój biznes moja Pasja” (wsparcie projektu organizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMCS)

 

Strona WWW: www.faumcs.pl

Kontakt:

Fundacja Absolwentów UMCS

ul. Dobrzańskiego 1/1.2
20-262 Lublin
e-mail: biuro.faumcs@gmail.com
tel. 513-821-692