Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Studia I stopnia (licencjat 3-letni), profil praktyczny, specjalności:

 • Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
 • Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
 • Mobilność społeczna  – Nowość! 

Studia II stopnia (2-letnie, magisterskie) profil ogólnoakademicki.

Strona internetowa:

Kontakt:

 • E-mail euro@europeistyka.umcs.lublin.pl

Jesteśmy na Facebooku:

Jak zostać studentem? Rekrutacja krok po kroku.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ EUROPEISTYKĘ? 

Studia I stopnia

Europeistyka (ang. European Studies) to nowatorski i dynamicznie rozwijający się interdyscyplinarny i multidyscyplinarny kierunek studiów, kształcący w zakresie dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych oraz prawnych. Odejście od ukierunkowania na jedną dziedzinę nauki jest jedynym sposobem na poznanie i zrozumienie złożonego procesu europeizacji warunkowanego istnieniem Unii Europejskiej.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: przemiany społeczne w Europie, zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczych, elementy psychologii i socjologii zarządzania , Ppocesy migracyjne w Europie, pozyskiwanie funduszy, realizacja i zarządzanie projektem

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://europeistyka.umcs.lublin.pl/plany-studiow/

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna. Specjalność przygotowuje do pracy z zakresu zarządzania kulturą i wykonywania zawodu managera kultury, kreatora, pracownika administracyjnego
 • Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna. Specjalnośc przygotowuje do pracy z zakresu zarządzania edukacją zdrowotną i profilaktyką społeczną oraz do pracy w instytucjach zdrowia oraz instytucjach pomocy społecznej
 • Mobilność międzykulturowa i migracje – Nowość! Planowane utworzenie 2017

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów:

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę dotyczącą zarówno dziedzictwa kulturowego Europy, jak i współczesnych procesów cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych i społecznych wynikających z miejsca i roli Polski w strukturach europejskich oraz wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych generowanych przez instytucje Unii Europejskiej.
Szeroka oferta zajęć praktycznych, realizowana w urzędach administracji, instytucjach społecznych i kulturalnych, stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie: funkcjonowania instytucji prowadzących działalność społeczną, kulturową, medialną i promocyjno-reklamową; sztuki negocjacji i komunikacji społecznej; przygotowania projektów badawczych i użytkowych; analizy danych; obsługi projektów; zdobywania funduszy zewnętrznych; korzystania z technologii informatycznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • strukturach UE, w tym w strukturach krajowych, powiązanych z UE,
 • instytucjach rządowych,
 • urzędach (m.in.: wydziały kultury i biura promocji),
 • ośrodkach kulturalnych i społecznych,
 • mediach,
 • wydawnictwach i agencjach reklamowych,
 • fundacjach,
 • stowarzyszeniach.

Możliwości rozwoju

Wydział Filozofii i Socjologii oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Kole Naukowym Europeistyki UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 05, 20-031 Lublin
 • Priorytetem studiów europeistycznych pierwszego stopnia jest szeroka oferta zajęć praktycznych, realizowana we współpracy z:
 • lubelskimi urzędami,
 • instytucjami społecznymi i kulturalnymi,
 • fundacjami i stowarzyszeniami.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronach internetowych:

http://europeistyka.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/europeistyka.umcs

Studia II stopnia

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: polityka finansowa UE, kultura i sztuka Europy, polityka Unii Europejskiej, kultura alternatywna

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://europeistyka.umcs.lublin.pl/plany-studiow/

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów:

Absolwent posiada kwalifikacje z nauk humanistycznych i społecznych i posiada uprawniające do podjęcia studiów trzeciego stopnia na kierunkach studiów w obszarze kształcenia nauk humanistycznych i społecznych, co daje mu możliwość samodzielnego pogłębienia i poszerzenia zarówno wiedzy, jak i umiejętności dających możliwość zaawansowanego rozwoju zawodowego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • organizacjach kulturalnych i społecznych,
 • urzędach i instytucjach,
 • mediach i agencjach reklamy,
 • wydawnictwach,
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

Możliwości rozwoju:

Wydział Filozofii i Socjologii oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Kole Naukowym Europeistyki UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 05, 20-031 Lublin
 • Priorytetem studiów europeistycznych pierwszego stopnia jest szeroka oferta zajęć praktycznych, realizowana we współpracy z:
 • lubelskimi urzędami,
 • instytucjami społecznymi i kulturalnymi,
 • fundacjami i stowarzyszeniami.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://europeistyka.umcs.lublin.pl