Uczestnicy egzaminu

Egzamin ECB EFCB organizowany jest dla osób pragnących potwierdzić posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu bankowości uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Bankowca:

 • pracowników instytucji finansowych (posiadających lub nieposiadających stopni zawodowych w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych),
 • osób z zewnątrz zainteresowanych karierą w sektorze bankowym, w tym studentów, zwłaszcza o profilu finansowym i ekonomicznym.

Do egzaminu można przystąpić eksternistycznie (przygotowanie samodzielne) lub po zakończeniu profilowanego szkolenia, prowadzonego m.in. przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Wymogi kwalifikacyjne

Osoba ubiegająca się o Europejski Certyfikat Bankowca powinna wykazać się bazową wiedzą ogólnobankową, zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi opracowanymi przez międzynarodowy zespół ekspertów. Zakres wiedzy obowiązującej na egzaminie jest na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do zmian zachodzących na rynku finansowym. 

Źródła wiedzy w procesie przygotowywania kandydatów do egzaminu:

 • Cele egzaminacyjne ECB EFCB 3D - dokument wiodący, zawierający szczegółowe wymogi kwalifikacyjne - od 1 czerwca 2014 roku testy są generowane ze zaktualizowanej bazy pytań z uwzględnieniem zagadnień: EBC, EBA, CRD IV i CRR (m.in. wymogi płynności, aktywa płynne, wskaźniki odpływu, nowe zasady określania kapitałów własnych, nowe wskaźniki wag ryzyka), Bazylea III, kredyt konsumencki, analiza wkładu własnego przy udzielaniu kredytu i dopuszczalny poziom LtV (rekomendacja S)
 • podręcznik Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3D, wydanie IV, 2017;
 • ostatnia aktualizacja pytań egzaminacyjnych obejmuje dodatkowe zagadnienia
 • dostępna na rynku aktualna literatura bankowa i źródła internetowe
 • przykładowe pytania wraz z odpowiedziami

Organizacja egzaminu

Zgodnie z Regulaminem egzaminów w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej egzamin ECB EFCB:

 • odbywa się przed Komisją powoływaną przez Prezesa ZBP,
 • ma formę pisemną – testu jednokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań (każde pytanie posiada 4 alternatywne odpowiedzi),
 • trwa 120 minut,
 • jest zdany, gdy Uczestnik osiągnie min 60 pkt (60% prawidłowych odpowiedzi).

Wyniki egzaminu podawane są po 30-45 min od jego zakończenia - wszystkie osoby, które uzyskały wymagane 60 pkt, otrzymują pisemne potwierdzenie tego faktu. Sam certyfikat przesyłany jest pocztą na podany adres korespondencyjny. 
Osobom, które nie zdały egzaminu, przysługuje prawo do udziału w jednym nieodpłatnym egzaminie poprawkowym w ciągu roku od daty poprzedniego egzaminu.