Działalność pracowników, nagrody, odznaczenia

15 listopada 2013 r.  mgr Anna Romanowska uczestniczyła w  seminarium „Puzzle archiwalne, biblioteczne i muzealne w cyfrowym świecie”. To już  trzecie spotkanie uczestników Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Organizatorzy - Kancelaria Senatu, Kancelaria Sejmu RP - przygotowali panel historyczny, którego moderatorem był doradca Prezydenta RP Henryk Wujec oraz panel archiwistyczny, poprowadzony przez senator RP Grażynę Annę Sztark.

W ramach panelu archiwistycznego poruszono następujące kwestie:

  1. Zmiany w teorii i metodyce archiwalnej w przededniu archiwum cyfrowego.
  2. Prawo autorskie i ochrona danych osobowych a publikowanie źródeł historycznych, naukowych i kulturowych.
  3. Dobra techniki i informatyki w służbie archiwistyki, bibliotekoznawstwa i muzealnictwa.

12 listopada 2013 r. mgr Michał Kuchciak uczestniczył w seminarium pt. „Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w uczelniach wyższych, instytucjach naukowych i kulturalnych - teoria i praktyka”. Spotkanie zorganizowało Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspólnie z Sekcją Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Polskim Towarzystwem Archiwalnym.


Z dniem 1 października 2013 r. kierownik Archiwum i Muzeum UMCS dr Anna Łosowska została powołana w skład Rady Programowo-Naukowej przy Dyrektorze Archiwum Państwowego w Przemyślu.


Ukazała się kolejna książka dr Anny Łosowskiej, kierownik Archiwum i Muzeum UMCS, zatytułowana Pennae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV  i na początku XVI wieku. Publikacja została wydana staraniem Archiwum Państwowego w Przemyślu.


27 czerwca 2012 r. mgr Anna Romanowska uczestniczyła w Krakowskich Warsztatach Archiwalnych pt. „Prawo autorskie w archiwach”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Archiwum Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Archiwalne.


25 kwietnia 2012 r. mgr Anna Romanowska uczestniczyła w konferencji pt. „O innowacyjności twórczo. Jak być kreatywnym i skutecznie dbać o ochronę własności intelektualnej”. Spotkanie zorganizował Urząd Patentowy RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej.


6 października 2011 r. kierownik Archiwum dr Anna Łosowska uczestniczyła w konferencji naukowej w Przemyślu poświęconej wielokulturowości w dokumencie archiwalnym. Wygłosiła referat: „Obraz wielokulturowości Przemyśla w świetle najstarszych ksiąg sądowych miasta”.


W związku z inauguracją nowego roku akademickiego nasz Kolega mgr Dariusz Boruch - dokumentalista w Muzeum UMCS - został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.


Z dniem 30 czerwca 2011 r. zakończyła pracę w naszym gronie główny specjalista mgr Elżbieta Mulawa-Pachoł, przechodząc na emeryturę.


W dniach 27-29 kwietnia 2011 r. odbywał się XIII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. W gronie zaproszonych znalazło się Archiwum UMCS.


Z przyjemnością informujemy, że Prezydent RP uhonorował Medalem za długoletnią służbę troje pracowników naszej jednostki. Złoty medal otrzymały Koleżanki: mgr Grażyna Mazurek (dokumentalista w Archiwum UMCS) oraz mgr Elżbieta Mulawa-Pachoł (główny specjalista w Muzeum UMCS). Srebny medal otrzymał mgr Jerzy Kasprzak (specjalista w Muzeum UMCS). Odznaczenia wręczono w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 23 października 2010 r.


Ukazał się pierwszy tom nowego wydawnictwa regionalnego zatytułowanego „Studia Łęczyńskie”, redagowanego przez pracowników Instytutu Historii UMCS. Tom zawiera m.in. bibliografię prac magisterskich i doktorskich powstałych w UMCS, dotyczących regionu łęczyńskiego, przygotowaną przez pracownika Archiwum - mgr Annę Szulewską.


W październiku 2009 r. rozpoczęto na łamach „Wiadomości Uniwersyteckich” cykl publikacji „Znane i nieznane dzieje UMCS”, poświęconych mniej znanym faktom z życia Uczelni. Dotąd ukazały się cztery teksty napisane przez pracowników Archiwum UMCS w oparciu o zgromadzony zasób.


Ukazały się „Materiały z XVI Konferencji Sekcji Archiwów Szkół Wyższych Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” pod red. M. Marcinkowskiej (Kielce 2009). W tomie znajduje się tekst b. pracownika Archiwum UMCS mgr. Piotra Romanowskiego pt. „Program PLAGIAT. Oczekiwania i efekty. Z doświadczeń stosowania programu w UMCS”.

Jak podkreśla recenzent publikacji, prof. dr hab. H. Robótka - „Zebrane w materiałach referaty mają kapitalne walory poznawcze dla stanu wiedzy na temat dokumentacji nieaktowej (...) dla praktycznych rozwiązań w praktyce archiwalnej, są też środowiskową wymianą myśli (...). Tworzą obraz stanu i kondycji teorii archiwalnej (...) i profesjonalizmu archiwistów z archiwów szkół wyższych i instytucji naukowych”.


Ukazał się kolejny tom „Res Historica” poświęcony trzydziestoleciu specjalności archiwistycznej w UMCS. Zawiera, obok tekstu kierownika archiwum nt. indywidualnych studenckich staży archiwalnych, wykaz absolwentów tej specjalności, przygotowany głównie w oparciu o zasób Archiwum UMCS oraz przy współpracy jego pracowników - mgr Grażyny Mazurek i mgr Anny Szulewskiej.

Problemy nauczania archiwistyki i jego dziejów w Polsce. Z okazji trzydziestolecia specjalności archiwistycznej w UMCS, „Res Historica”, t. 28, Lubiln 2009 (pod red. J. Łosowskiego).


Archiwum przyjęło i opracowało akta studenckie uzupełniających studiów magisterskich, po licencjatach uzyskanych w uczelniach skonfederowanych z UMCS:

  • Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (filologia polska),
  • Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu (biologia, filologia polska, historia).