dr Aneta Ptaszyńska

Dr Aneta Ptaszyńska złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Aneta Ptaszyńska wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

10.04.2017 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

24.05.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

Załączniki