Animacja kultury

Animacja kultury

Kierunek studiów: ANIMACJA KULTURY
studia I i II stopnia – stacjonarne

W Polsce działa wiele publicznych instytucji i placówek kultury oraz wiele stowarzyszeń społeczno-kulturalnych i fundacji nastawionych na inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej w różnych dziedzinach. Ponadto powstaje coraz więcej prywatnych agencji, biur i galerii, które prowadzą działalność kulturalną. Od wszystkich osób zatrudnionych w tych instytucjach i placówkach wymaga się dziś gruntownego wykształcenia z zakresu orientacji w zagadnieniach wychowania i kultury współczesnej, dobrego przygotowania do samodzielnego kreowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz wysokich kwalifikacji menedżerskich i operatywności w pozyskiwaniu środków finansowych. Poza tym bardzo często wymagane jest przygotowanie zawodowe do prowadzenia zajęć z wybranej dziedziny kultury w zespołach, kołach zainteresowań, klubach itp. Niekorzystny stan uczestnictwa kulturalnego różnych grup wiekowych stawia przed tymi pracownikami dodatkowe wymogi posiadania umiejętności prowadzenia działań animacyjnych, tj. inspirowania, pobudzania, wspierania aktywności kulturalnej grup ludzkich i środowisk lokalnych.

Animacja kultury jest kierunkiem o profilu praktycznym. Program studiów skoncentrowany jest na edukacji w zakresie animacji kultury i zarządzania działalnością kulturalną oraz praktycznym przygotowaniu w obszarze wybranej dziedziny kultury.

Absolwent kierunku animacja kultury będzie mógł podejmować pracę przede wszystkim w:

  • urzędach administracji państwowej i samo-rządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną;
  • państwowych instytucjach kultury (wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe itd.);
  • placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe); fundacjach kulturalnych, organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, towarzystwach regionalnych;
  • prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.;
  • samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych;
  • innych instytucjach publicznych i firmach prywatnych, w których istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną.

Absolwent kierunku animacja kultury będzie przygotowany do pracy w już istniejących instytucjach i placówkach kultury, tworzenia placówek, organizacji i firm prywatnych zajmujących się działalnością kulturalną i podejmowania w nich pracy, a także do pracy w charakterze animatora tańca i teatru lub fotografii i filmu  w różnych typach instytucji. Absolwent przygotowywany będzie równolegle do pracy na różnych stanowiskach, istniejących w rozmaitych strukturach organizacyjnych (państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych).

Studia I stopnia stacjonarne:

O przyjęcie na stacjonarne studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, uzyskane w trybie egzaminu maturalnego – „nowa matura” lub egzaminu dojrzałości – „stara matura”.

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia:

  • Język polski – waga 0,5 (maksymalnie 100 pkt.)
  • Język obcy nowożytny – waga 0,25 (maks. 50 pkt.)
  • Kryterium dodatkowe – waga 0,25 (maks. 50 pkt.):

Dokumentacja uczestnictwa kandydata w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych związanych z działalnością kulturalną; dyplomy, zaświadczenia, nagrody z własnej aktywności twórczej kandydata; udokumentowane zaangażowanie kandydata w działalność społeczną i kulturalną (samorząd szkolny, wolontariat itp.); zaświadczenia o uczestnictwie kandydata w konkursach, festiwalach, przeglądach artystycznych itp. Informacje o udziale kandydata w różnorodnych formach prezentacji twórczości własnej - również w postaci publikacji w czasopismach, wydawnictwach okazjonalnych lub prezentacji w innych mediach (telewizji, radio, Internecie itp.).

 

W ramach kierunku oferowane są dwa bloki fakultatywne z wybranych dziedzin kultury:

ü  Teatr i taniec

ü  Fotografia i film

Wybór bloku fakultatywnego będzie dokonywany w czasie I semestru.

 

Studia II stopnia stacjonarne

Studia drugiego stopnia na kierunku Animacja kultury są bezpośrednią kontynuacją i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów studiów licencjackich kierunku Animacja kultury oraz kierunków pokrewnych (Pedagogika o specjalnościach: Animator i menedżer kultury, Animacja społeczno-kulturalna, Animacja kultury; Pedagogika kulturoznawcza; Kulturoznawstwo; Edukacja artystyczna itp.). Rekrutacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Animacja kultury posiada gruntowne i uzupełnione do poziomu magisterskiego wykształcenie przygotowujące do pracy w już istniejących instytucjach i placówkach kultury oraz tworzenia organizacji i firm prywatnych zajmujących się działalnością kulturalną. W toku studiów uzyskuje również bogatą wiedzę na temat funkcjonowania Polski we Wspólnocie Europejskiej, polityki kulturalnej Unii oraz problematyki wykorzystywania różnych form finansowania działalności kulturalnej.