Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Henryk Gmiterek

prof. dr hab. Henryk Gmiterek
Stanowisko
profesor zwyczajny
Jednostki
ZAKŁAD HISTORII XVI - XVIII W.
Telefon
81 537 52 96
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
hgmiter@wp.pl
Konsultacje

Konsultacje w roku akademickim 2017/2018:


Wtorek 930 - 1030


Czwartek 1200 - 1300

O sobie

 

Ur. 1950, Narol Wieś. 1973 – magisterium, UMCS; 1979 – doktorat, Instytut Historii PAN w Warszawie; 1990 – habilitacja, UMCS; 1997 – tytuł profesorski; 2001 – profesor zwyczajny.

Staże naukowe: Uniwersytet im. I. Franko Lwów 1981; Uniwersytet im. Palackiego Ołomuniec 1984; Uniwersytet im. J. E. Purkynie Brno 1985; Uniwersytet Karola Praga 1985; Forschungsschwerpunkt Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas Berlin 1994.

Główne zainteresowania badawcze: stosunki wyznaniowe w Rzeczypospolitej XVI-XVII w.; kontakty polsko-czeskie w XVI-XVII w.; dzieje pogranicza etnicznego polsko-ruskiego w XVI-XVIII w.; dzieje Lubelszczyzny (w tym mniejszości żydowskiej).

Aktywne uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, członek rzeczywisty 1994; Komisja Dziejów Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk Historycznych PAN, członek; Komisja Dziejów Odrodzenia i Reformacji KNH PAN, członek; członek Rady Naukowej Instytutu Badań Kościelnych w Łucku; członek Komitetu Redakcyjnego rocznika "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" (2009-2013); członek Rady Redakcyjnej almanachu historii społecznej „Socium”, wydawanego przez Instytut Historii NANU w Kijowie (2002-2009); członek Międzynarodowej Rady Redakcyjnej kwartalnika „Český časopis historický”; członek Kolegium Redakcyjnego rocznika "Drohobyckij Krajeznavcij Zbirnik" (Uniwersytet w Drohobyczu); członek Kolegium Redakcyjnego rocznika polsko-czeskiego "Kontakt";  członek Rady Naukowej rocznika "Czasy Nowożytne"; członek Rady Redakcyjnej "Teki Lubelskiej" (Collegium Artium); członek Międzynarodowej Rady Redakcyjnej rocznika  "Folia Historica Bohemica"; redaktor półrocznika "Res Historica" (2003-2010); redaktor (ze strony polskiej) polsko-ukraińskiego rocznika "Pogranicze. Rocznik Naukowy" (2011-2015); członek Rady Fundacji Kerstenów (od 2012 r.); kierownik Zakładu Historii XVI-XVIII wieku Instytutu Historii UMCS (1990-2016); dyrektor Instytutu Historii UMCS 2003-2005; dziekan Wydziału Humanistycznego 2005-2012

Udział w realizacji grantów: 2007-2010, grant MNiSzW "Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668", kierownik (razem z dr dr Wiesławem Bondyrą i Jerzym Ternesem)

2012-2017, grant NPRH "Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794", kierownik (w zespole także: dr hab. Wiesław Bondyra, dr hab. Dariusz Kupisz, prof. UMCS, dr hab. Leszek Wierzbicki, dr Jerzy Ternes)

 

Doktor honoris causa Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. I. Franko w Drohobyczu (od maja 2008)

Członek honorowy Sdruzeni historiku Ceske republiky (od lutego 2015)

 

Promotor 7 doktoratów:

 • Kupisz Dariusz: Zbigniew Gorajski (1596-1655). Studium z dziejów szlachty protestanckiej w Małopolsce w pierwszej połowie XVII wieku. – Lublin, 1998 [druk: Warszawa Semper 2000].
 • Bondyra Wiesław: Reprezentacja sejmowa Rusi Czerwonej w dobie saskiej. – Lublin, 1999 [druk: Lublin 2005]
 • Wojnarski Dariusz: Szlachta Rusi Czerwonej a wydarzenia na Ukrainie (1648-1659). – Lublin, 2000.
 • Ternes Jerzy: Sejmik chełmski za Wazów (1587-1668). - Lublin, 2001 [druk: Lublin 2004].
 • Sidorowska Agnieszka: Klucz szczebrzeski Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII wieku. – Lublin, 2002 [druk: Lublin 2009].
 • Tomczuk Dariusz: Niegrodowe starostwo hrubieszowskie w XV-XVIII wieku.– Lublin, 2003
 • Łukasz Bajda: Szlachta ziemi sanockiej w XVIII wieku - Lublin, 2015 [druk: Łańcut 2017]

Promotor 198 prac magisterskich, 73 licencjackich.

 

 

Publikacje

Ogółem ok. 300 pozycji bibliograficznych. 

W tym: książki autorskie, współautorskie, edycje źródłowe i redakcje:

 1. Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej (połowa XVI-połowa XVII w.), Lu-blin 1987;
 2. Związki intelektualne polsko-czeskie w okresie Odrodzenia (1526-1620), Lublin 1989;
 3. Antitrinitaires Polonais III: Marcin Czechowic, Jan Niemojewski, Krzysztof Ostorodt, Baden-Baden 1992;
 4. [współaut.] Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej w XIV-XVIII w., Kórnik 1992;
 5. [opr.] Album studentów Akademii Zamojskiej 1595-1784, Warszawa 1994;
 6. [red., współaut.] W kręgu akademickiego Zamościa, Lublin 1996;
 7. Materiały źrółowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Augusta II Sasa (1697-1733), opr. ..., Lublin 2001, ss. 497;
 8. Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego (1669-1697), Lublin 2003, ss. 482;
 9. Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Władysława IV i Jana Kazimierza Wazów (1633-)1669), Lublin 2006, ss. 256;
 10. [red., z W. Iwańczakiem, współautorstwo] Polacy w Czechach – Czesi w Polsce X-XVIII wiek, Lublin 2004, ss. 216;
 11. [red., współautorstwo] Z dziejów społecznych i politycznych Polski przedroz-biorowej, Res Historica, z 7, 1999, Lublin 1999, ss. 188
 12. [red., współautorstwo] Z dziejów stosunków wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI-XVII wieku, Res Historica, z. 10, 2000, Lublin 2000, ss. 242
 13. [red. współautorstwo] Z dziejów Lubelszczyzny w okresie od XVI do XVIII wie-ku, Res Historica 17, 2004, Lublin 2004, ss. 208
 14. [red. współautorstwo] Res Historica 20, 2005, ss. 324
 15. [red. współautorstwo] Res Historica 21, 2005, ss. 212
 16. [red., współautorstwo] Res Historica 23, 2006, ss. 306
 17. [red., z A. Szymankiem, współautorstwo] Tarłowie. Rola i znaczenie rodziny w dziejach ogólnonarodowych i lokalnych XVI-XIX wieku, Janowiec nad Wisłą 2007, ss. 134
 18. [red.] Res Historica 24, 2007, ss. 235
 19. [red.] Res Historica 25, 2007, ss. 179
 20. [red.] Res Historica 26, 2008, ss. 198
 21. [red.] Res Historica 27, 2009, ss. 208
 22. [red., z A. Szymankiem] Tarłowie. Z dziejów kulturalnych, gospodarczych i politycznych rodu, t. II, Janowiec 2009, ss. 204
 23. [red.] Res Historica 30, 2010, ss. 224
 24. [red., z J. Łosowskim] Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku, Kraków 2010, ss. 990
 25. [red., z A. Szymankiem, Wstęp] Lubomirscy. Rodu droga na parnas Rzeczypospolitej, Materiały sesji naukowej w Janowcu, Janowiec 2012, ss. 148
 26. [red., z Vierą Meniok] Pogranicze. Polska-Ukraina, R. 4, 2012 [Drohobycz-Lublin 2012], ss. 558
 27. [współautorstwo z Z. Kubrak] Lipsko 1613-2013. Szkice z dziejów osady, [Zamość 2013], ss. 102
 28. [edycja z: W. Bondyra, J. Ternes] Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668, Lublin 2013, ss. 736
 29. [red., z A. Szymankiem, Wstęp] Lubomirscy. Wśród ludzi i książek, Janowiec 2014, ss. 133
 30. Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Zygmunta III Wazy (1587-1632), Lublin 2014, ss. 243
 31. [opr.] Akta sejmikowe województwa lubelskiego 1572-1632, Lublin 2016, ss. 418
 32. Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis, cz. 1: 1578-1620, Warszawa 2017, ss. 324

Nowsze publikacje:

 1. Akademia Zamojska jako uczelnia pogranicza polsko-ruskiego, "Drogobyckij Krajeznavczyj Zbirnik" T. XIV-XV, Drohobycz 2011, s. 95-103
 2. Problemy czasów wczesnonowożytnych w polskich badaniach nad dziejami Czech i relacji polsko-czeskich, "Historia Slavorum Occidentis. Półrocznik Historyczny", nr 1 (1), 2011, s. 85-98
 3. Księgi grodzkie jako przedmiot prac edytorskich, w: Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII w.), red. A. Perłakowski, Kraków 2011, s. 45-55
 4. Żacy lubelskiego kolegium jezuickiego i ich rola w życiu miasta w pierwszej połowie XVII w., w: Sic erat in fatis. Studia i szkice historyczne dedykowane Profesorowi Bogdanowi Rokowi, t. I, red. E. Rościk i in., Toruń 2012, s. 76-87
 5. Uroczystości funeralne Leszczyńskich we Włodawie w pierwszej połowie XVII wieku, w: Polska-Europa-Świat. Prace politologiczne i historyczne. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, red. M. Marczewska-Rytko, S. Stępień, Lublin 2012, s. 837-847
 6. Z dziejów Żydów lubelskich. Ugoda na Podzamczu z 1642 roku, w: W służbie Klio... Księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Radzika, red. J. Kłapeć i in., Lublin 2012, s. 59-69 
 7. Dramat czy triumf? Czeska emigracja wyznaniowa do Polski w połowie XVI wieku, w: Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Czech i Polski, red. W. Iwańczak, D. Karczewski, Kraków 2012, s. 159-167
 8. Feliks Antoni Łoś i jego narolskie dziedzictwo, w: Kriz stolittia. Studii na poszanu Mykoły Krykuna z nagody 80-lecia, red. O. Vinniczenko i in., Lviv 2012, s. 596-605
 9. Laudatio, w: Mykoła Hryhorowycz Krykun, doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 9-14
 10. Sędzia ziemski lubelski Jerzy Szornel i jego księgozbiór, w: Kultura, historia, książka. Zbiór studiów, red. A. Dymmel, B. Rejakowa, Lublin 2012, s. 167-174
 11. Kontrakt na dzierżawę dóbr sławatyckich z 1647 roku, "Nadbużańskie Sławatycze", R. XIII, 2012 [druk:2013], s. 47-54
 12. ..., Z. Kubrak, Lipsko 1613-2013. Szkice z dziejów osady, [Zamość] 2013, s. 5-40 (Doba przedrozbiorowa)
 13. Szoman Jerzy (1530-1591?), działacz kalwiński, następnie antytrynitarski, w: Polski słownik biograficzny, t. XLVIII, Warszawa-Kraków 2013, s. 536-539
 14. Przyczynek do dziejów Zrcadla slavneho Marhrabstvi moravskeho Bartłomieja Paprockiego, w: Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej, red. B. Wojciechowska, W. Kowalski, Kielce 2013, s. 127-132
 15.  Wojewoda mazowiecki Jan Podoski i jego testament, w: Szlachta polska i jej dziedzictwo, red. D. Kuźmina, Warszawa 2013, s. 139-146
 16.  Andrzej Węgierski i jego wyobrażenie sacrum w życiu codziennym domu szlacheckiego, w: Kultura staropolska - poszukiwanie sacrum odnajdywanie profanum, red. B. Rok, F. Wolański, Toruń 2013, s. 80-93
 17.  Ceske a polske dejiny ve vzajemnem doteku, w: J. Panek, Historici mezi domovem a svetem, Pardubice 2013, s.568-573
 18.  Żydzi a żacy kolegium jezuickiego w Lublinie w XVII wieku, w: Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1492 roku, red. E. Majcher-Ociesa, B. Wojciechowska, Kielce 2013, s. 47-61
 19. Sejm parczewski a kwestia różnowierców, w: Parczew w dziejach. Na królewskim szlaku historii, red. M. Szumiło, Parczew 2014, s. 321-335
 20. Żydzi lwowscy i ich związki z Lublinem w XVII wieku, w: Scientia nihil est quam veritas imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Lublin 2014, s. 562-570.
 21. Instrukcja sejmiku lubelskiego posłom na sejm 1581 roku, "Res Historica", T. 38, 2014 [druk: 2015], s. 215-223
 22. Horodło w XVII i XVIII wieku, "Rocznik Lubelski", T. XL, 2014 [druk: 2015], s. 15-27
 23. Ewangelicyzm w Sławatyczach w XVII wieku, "Nadbużańskie Sławatycze", R. XV, 2014 [druk: 2015], s. 5-17
 24. Krasnystaw między dwa województwa podzielony. Przyczynek do dziejów miasta w ostatnich latach szlacheckiej Rzeczypospolitej, w: Ludzie, władza, narody, religie, red. A. Kidzińska-Król, Lublin 2015, s. 47-55
 25. Kalwinizm po czesku? Kościół ewangelicko-reformowany i Jednota braci czeskich w Rzeczypospolitej XVI wieku, w: Ewangelicyzm reformowany w pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI-XVII wieku, red. D. Chemperek, Warszawa 2015, s. 88-103
 26. Badając przeszłość, poznawałem też współczesne Czechy. Wspomnienia badacza dziejów Czech wczesnonowożytnych, „Folia Historica Bohemica”, T. 30, 2015, nr 2, s. 451-457
 27. Bracia czescy wobec polemiki o korzenie polskiej reformacji, w: Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem - średniowiecze i wczesna epoka nowożytna, red. T. Ciesielski, W. Iwańczak, Warszawa 2016, s. 301-310
 28. Relacje czeskich i polskich elit politycznych podczas pierwszego bezkrólewia w Polsce (1572-1573), w: Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, red. A. Januszek-Sieradzka, H. Gmiterek, W. Iwańczak, P. Kras, Lublin 2016, s. 287-300
 29. Bracia czescy i ich Kościół w Polsce w XVI-XVII wieku, w: Paweł Hulka Laskowski - pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog, red. R. M. Leszczyński, Łódź 2016, s. 38-50
 30. Synody ewangelickie w Sławatyczach w XVII wieku, „Nadbużańskie Sławatycze”, R. XVI, 2015 [druk: 2016], s. 111-120
 31. Židé v polsko-litevském státě 16.-18. století, „Český časopis historický”, R. 114, 2016, nr 2, s. 316-329
 32. Żydowska gmina w Parczewie w XVI-XVII wieku, w: O przeszłości. Czasy, miejsca, ludzie, red. W. Kowalski, Kielce 2016, s. 31-40
 33. Czeski „wicekról” gościem w Urzędowie, „Głos Ziemi Urzędowskiej”, 2017, s. 22-25
 34. Lublin jurydyk i Trybunału Koronnego, w: Lublin. 700 lat dziejów miasta, red. G. Figiel, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 2017, s. 83-99
 35. Jan Hus i husytyzm w tradycji polskiego Kościoła braci czeskich, w: Jan Hus (ok. 1370-1415). Życie, myśl, dziedzictwo, red. P. Kras, M. Nodl, Warszawa 2017, s. 259-272
 36. Społeczność Łęcznej w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku, w: Studia z dziejów Łęcznej, red. A. Sochacka, Łęczna 2017, s. 189-213