Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Katarzyna Dudka

Stanowisko
profesor nadzwyczajny
Jednostki
KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO
Telefon
81-537-52-44
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje


 wtorki godz. 10.00-11.00


czwartki godz. 11.00 - 12.00

O sobie

Absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie w klasie o profilu humanistycznym.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie w 1991 r. broniąc pracę magisterską na temat „Ochrona przed nieuczciwą reklamą” w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego, pod kierunkiem doc. dr hab. Ryszarda Skubisza.

1 października 1991 r. rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, a od 1 października 1998 r. na stanowisku adiunkta.

W latach 1991 - 1993 odbywała pozaetatową aplikację prokuratorską, którą ukończyła, zdając egzamin prokuratorski z wynikiem bardzo dobrym,

8 kwietnia 1998 r. obroniła pracę doktorską na temat: „Kontrola korespondencji oraz innych form gromadzenia i przekazywania informacji w polskim procesie karnym”, napisaną w Zakładzie Postępowania Karnego UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Skrętowicza. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr hab. Zbigniew Sobolewski, prof. nadzw. Filii UMCS w Rzeszowie. Za rozprawę doktorską otrzymałam nagrodę Rektora UMCS II stopnia.

W dniu 22 listopada 2006 r. decyzją Rady Wydziału Prawa i Administracji UMCS uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, specjalność postępowanie karne, przedstawiając monografię pt. „Skuteczność instrumentów ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006). Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli prof. dr hab. Zofia Świda z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Stanisław Waltoś z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Kazimierz Marszał z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. dr hab. Edward Skrętowicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Od 1 stycznia 2007 r. do 31 lipca 2009 r. była zatrudniona w Katedrze Postępowania Karnego UMCS na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, a od 1 sierpnia 2009 r. do chwili obecnej – na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2016 r. Prezydent RP nadał jej tytuł profesora nauk prawnych. 

Od 1 lipca 2016 r. jest radcą prawnym.

Od 1 października 1998 r. do 30 września 2000 r. była zatrudniona jako adiunkt w Wyższej Szkole Humanistyczno - Przyrodniczej w Sandomierzu, gdzie prowadziła wykłady, seminaria i ćwiczenia z przedmiotu: elementy postępowania karnego dla studentów Wydziału Prawa i Ekonomii WSHP na kierunku administracja.

Od 2001 do 24 stycznia 2005 na podstawie umowy cywilnoprawnej prowadziła wykłady dla studentów kierunku Administracja w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Od 1 czerwca 2008 r. do maja 2016 r.  była zatrudniona w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie na stanowisku profesora nadzwyczajnego,gdzie prowadziła badania naukowe dotyczące stosowania prawa w polskich organach wymiaru sprawiedliwości. Jest autorką i współautorką 9 raportów IWS, dotyczących między innymi stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych, aktywności oskarżyciela publicznego na rozprawie głównej w świetle zasady kontradyktoryjności, praktyki ścigania przestępstw z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt, pozycji oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego w procesie karnym, realizacji zasady jawności, odpowiedzialności dyscyplinarnej w prawniczych zawodach zaufania publicznego.

Od 1995 roku była członkiem korespondentem, a od 2007 r. jest członkiem rzeczywistym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, pełniąc  funkcję wiceprzewodniczącej Wydziału I Humanistycznego w kadencji na lata 2007 – 2011. W kadencji 2011 – 2015 była członkiem zarządu Wydziału I Humanistycznego LTN. W kadencji 2015 - 2019 ponownie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Wydziału I Humanistycznego.

Od 2008 r. jest członkiem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego AIDP.

W latach 2001 – 2004 współpracowała z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w Warszawie. W ramach tej współpracy była w latach 2001/2002 szefem projektu, pt. „Działania prawne w interesie publicznym” dla organizacji pozarządowych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, dotyczącego litygacji strategicznej.

W latach 2001 – 2004 prowadziła wykłady na temat ochrony prawa do prywatności w Międzynarodowej Szkole Praw Człowieka oraz w Polskiej Szkole Praw Człowieka w Warszawie.

W latach 2002 - 2004 była kierownikiem grantu badawczego projektu: „Skuteczność instrumentów ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym”, finansowanego przez KBN MNiI nr projektu 2H02A 02123, którego efektem była rozprawa habilitacyjna.

W 2008 r. była członkiem Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

W 2010 r. była wiceprzewodniczącą powołanego przez Ministra Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 6 stycznia 2010 r. (Dz.Urz.M.S. z 2010 r., nr 1, poz. 1) Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowych oraz wypracowania rozwiązań prawnych w zakresie problematyki racjonalizacji postępowania w sprawach karnych.

W 2010 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2013 r. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Od 2012 r. jest członkiem Rady Programowej Wojskowego Przeglądu Prawniczego.

Jest członkiem Komisji Prawniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w kadencji 2011 – 2014.

Jest członkiem Zespołu Ekspertów ds Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym.

Od 2013 r. prowadzi wykłady w Uniwersytecie Dziecięcym UMCS.

Działa społecznie, między innymi współpracując z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną zwierząt i oskarżając jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach o znęcanie nad zwierzętami, a także współpracując z Fundacją Dzieci Niczyje.

Do 2007 r. była honorowym dawcą krwi.

Od 2007 r. społecznie prowadzi lekcje dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montesori w Lublinie na temat roli prawa w społeczeństwie obywatelskim.

Jest autorką (w kilkunastu przypadkach współautorką) ponad 100 różnego rodzaju opracowań, w tym między innymi 3 monografii: „Kontrola korespondencji i podsłuch w polskim procesie karnym” (Lublin 1998), „Skuteczność instrumentów ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych” (Lublin 2006), "Praktyka stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w procesie karnym" (Warszawa 2015); wspólnie z H. Paluszkiewicz jest współautorką podręcznika do postępowania karnego, pt. "Postępowanie karne" (wyd. Wolters Kluwer2015, 2016, 2017), jest takż współautorką i redaktorem naukowym dwóch kolejnych podręczników: „Postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym” (Wolters Kluwer 2012), „Postępowanie karne. Kazusy z rozwiązaniami” (Wolters Kluwer 2013 oraz 2016 (współred. H. Paluszkiewicz).

Sporządziła 11 opinii prawnych, w tym na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP i Ministra Sprawiedliwości.

W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej pełniła i nadal pełni liczne funkcje organizacyjne między innymi w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich UMCS.

Wykaz funkcji pełnionych w UMCS

 

 1. 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 – sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla kandydatów na Wydział Prawa i Administracji,
 2. 1993 – 1996 – sekretarz Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów UMCS,
 3. 1993 – 2007 – opiekun studenckich karnistycznych praktyk prokuratorskich,
 4. 1999 – 2001 – członek Rady Bibliotecznej UMCS,
 5. 1996 – 2002 – członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UMCS
 6. 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 – zastępca przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej dla kandydatów na Wydział Prawa i Administracji
 7. 2001 – 2007 – pełnomocnik Dziekana do spraw studenckich praktyk zawodowych
 8. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 – Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na I rok studiów
 9. 2001 – 2003, 2005 – 2008 – Sekretarz Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich UMCS
 10. 2003 – 2005 – Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich UMCS
 11. od 2007 r. – Opiekun Sekcji Karnej do Spraw Przemocy w Rodzinie Studenckiej Poradni Prawnej
 12. 2004 – 2008 – Koordynator szkolenia studentów UMCS w zakresie etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej 
 13. 2008 – 2012 – członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich UMCS
 14. 2008 – 2012, 2012 – 2016, 2016 - 2020 – członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
 15. 2012 – 2016 – członek Wydziałowej Komisji ds pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 16. 2012 – 2016 – rzecznik dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich UMCS
 17. 2012 – 2016 – członek senackiej Komisji ds Wydawnictw
 18. od 2016 - Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich UMCS

Ogłoszenia