Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Irma Słomczyńska

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Pokój 222


poniedziałek 29/01 godz. 08.45-11.15


wtorek 30/01 godz. 09.30-10.00


poniedziałek 05/02 godz. 11.00-13.00, 14.30-15.00


poniedziałek 12/02 godz. 09.00-12.00


poniedziałek 19/02 godz. 09.00-12.00


 


Od 22/02 - urlop wychowawczy

O sobie

Uzyskane wykształcenie:
2006 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie;
2000 – dyplom ukończenia Studium Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego;
2000 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra politologii, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: stosunki międzynarodowe.

Zainteresowania badawcze:
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe;
Polityka bezpieczeństwa i obrony UE;
Europejska polityka kosmiczna.

Wybrane publikacje:
Monografie
•    Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Uwarunkowania – struktury – funkcjonowanie, Lublin 2007, ss. 408.
•    Połączone Siły Wielonarodowe do Zadań Specjalnych, „Studia i Materiały BPI MON”, nr 54, Warszawa 2001, ss. 127.
Artykuły naukowe
•    Perspektywy funkcjonowania Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w zmiennym środowisku strategicznym [w:] Unia Europejska w XXI wieku. Polityczno-prawna wspólnota interesów, pod red. R. Riedla, Toruń 2010, ss. 284-322.
•    Demokracja jako przesłanka użycia siły we współczesnych stosunkach międzynarodowych [w:] Unia Europejska we współczesnym świecie – wybrane zagadnienia, pod red. J. Bryły, Poznań 2009, ss. 75-82.
•    Can It be Avoided? Security and Defence Cooperation/Integration within the European Union [w:] European Union – Present and Future, pod red. W. Gizickiego, Lublin 2009, ss. 81-94.
•    French Security and Defence Policy in Context of Contemporary Euroatlantic Relations [w:] Beyond Borders. External Relations of the European Union, pod red. J. Jańczaka, Poznań 2008, ss. 111-126.
•    Istota Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, „Annales UMCS. Sectio K” 2008, ss. 13-25.
•    The EU Battlegroups – a Key Concept for ESDP [w:] European Union Policies in the Making, pod red. L. Jesienia, Kraków 2008, ss. 203-225.
•    Koncepcja bezpieczeństwa Francji [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, pod red. R. Zięby, Warszawa 2008, ss. 105-121.
•    Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony jako problem badawczy w nurcie badań nad integracją europejską, „Przegląd Europejski” 2007, vol. 15, nr 2, ss. 63-74.
•    US Wilsonian Idealism and EU Liberal Internationalism – Contradictory, Complementary or Common Visions of the World Order? [w:] U.S. Foreign Policy – Theory, Mechanisms, Practice, pod red. A. Mani, P. Laidlera, Ł. Wordliczka, Kraków 2007, ss. 225-234.

Inne osiągnięcia (granty, stypendia, itd.):
2010/2013 – grant dydaktyczny w ramach Lifelong Learning Programme, Jean Monnet Programme, Key Activity 1, European Module pt. Unia Europejska w XXI wieku. Szkoła letnia dla nauczycieli. Charakter udziału – współwykonawca.
2010/2012 – grant własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr rejestracyjny N N116 321638) pt: Europejska Polityka Kosmiczna. Charakter udziału przy realizacji projektu – kierownik.
2010/2011 – grant Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, Działanie I – Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych. Charakter udziału przy realizacji projektu – współwykonawca.
2010/2011 – grant Polskiej Akademii Nauk i Tajwańskiej Narodowej Rady Nauki (nr rejestracyjny na rok 2010: 99-2911-I-009-007; na rok 2011: 100-2911-I-009-002) pt: Facing the Rise of China. Charakter udziału przy realizacji projektu – współwykonawca.
2009/2010 – grant Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, Działanie I – Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych. Charakter udziału przy realizacji projektu – współwykonawca.
2008 – udział w realizacji zespołowego grantu badawczego Prorektora UMCS ds. Nauki jako kierownik grantu. Tytuł grantu: Narodowe koncepcje bezpieczeństwa w procesie kształtowania się europejskiej kultury strategicznej.
2007/2013 – grant dydaktyczny na prowadzenie specjalistycznego przedmiotu fakultatywnego na kierunku Stosunki Międzynarodowe dla studentów studiów stacjonarnych w ramach Lifelong Learning Programme, Jean Monnet Programme, Key Activity 1, European Module pt: European Security and Defence Policy.
2004/2006 – udział w realizacji grantu promotorskiego Komitetu Badań Naukowych (nr rejestracyjny 1 HO2E 031 27) pt: Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony.

 

Kontakt:
tel. 537 60 01, pokój 222, e-mail: islomczy@interia.pl