Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Różański

dr hab. Andrzej Różański
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD PEDAGOGIKI PRACY I ANDRAGOGIKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Pok. 45 w dniach:


  poniedziałek:  18.30-20.00,                                                                                                                         środa: 9.00-11.00  


 


 


 

O sobie

Działalność organizacyjna w UMCS.

Od ponad 10 lat zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Andragogiki (Pedagogiki Pracy i Andragogiki) Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2008-2012, pełnił funkcę prodziekana ds. kształcenia, w tym kierował pracami Wydziału w zakresie opracowania i wdrożeniem systemu Krajowych Ram Kwalifikacyjnych /w tym opracowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, Uchwała RW 29.01.2010/ oraz opracowanie koncepcji strategii Wydziału, uczestniczył czynnie w pracach zespołu  ds Strategii UMCS. Ponadto wchodził w skład Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania XXII  kadencji;  Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii; był Pełnomocnikiem jednostki ds. współpracy z Działem Informacji i Promocji UMCS; Przewodniczącym Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia; Przewodniczącym komisji ds. jakości kształcenia; a także uczestniczył z ramienia Wydziału w pracach Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia - Zespołu Ewaluacyjnego oraz Rady Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych; był Przewodniczącym  a wcześniej wielokrotnie sekretarzem komisji rekrutacyjnych (wydziałowej i uczelnianej), oraz kierownikiem studiów podyplomowych „Doradztwo ds. Kształcenia i Rozwoju Zasobów Ludzkich”.

 


Działalność naukowa

Główny nurt badań koncentruje się na problematyce aktywności prorozwojowej dorosłych oraz jej uwarunkowaniach. Analizy dotyczą całożyciowego procesu uczenia się (orientacje, postawy, motywacja) – w szczególności osób pełniących funkcje kierownicze. Problematyka badań nt. gotowości do uczenia się i rozwoju realizowana w Polsce poszerzona została o badania nad wartością pracy i jej znaczeniem w życiu osób pracujących w różnych środowiskach kulturowych w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej.   Analizy o charakterze diagnostycznym uzupełniają interdyscyplinarne badania literaturowe dotyczące problematyki Rozwoju Zasobów Ludzkich, genezy tego nurtu w kontekscie teoretycznym i praktycznym w przestrzeni międzynarodowej a także poszukiwanie polskich odniesień. Aktywność badawczą uzupełnia problematyka nawiązująca do prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz seminariów dyplomowych /między innymi: technik i strategii doskonalenia kompetencji pracowniczych w organizacji; zarządzania rozwojem pracowniczym; konsultingu HR; badania jakościowe nad wizerunkiem medialnym wybranych grup zawodowych/. Od szeregu lat współpracuję na polu naukowym i organizacyjnym z University of Illinois, University of Minnesota oraz Politechniką Lubelską (koordynator i wykładowca podyplomowych studiów menedżerskich i MBA). Od roku 2009 do chwili obecnej jestem członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego Human Resource Development International, publikowanego we współpracy  z Academy of HRD.

 

Wybrane publikacje:

Mongrafie:

Różański A., Rozwój zasobów ludzkich w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014, s. 210

Różański A., Psychospołeczne korelaty gotowości do uczenia się i rozwoju pracowników wykwalifikowanych, Wydawnictwo UMCS Lublin 2014,  s. 340

Różański A., Orientacje edukacyjne menedżerów w warunkach gospodarki posttransformacyjnej,Wydawnictwo UMCS Lublin, 2011, s. 220

 

Artykuły / JCR, ERIH, LISTA B/:

Różański A., From folk high school to Human Resource Development: Polish experience, HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT INTERNATIONAL, 18(2), 2015. Publisher: Taylor & Francis Group.

Różański A., Bojar M., Kozak B. Gotowość prorozwojowa osób świadczących pracę w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 11/2014, ss. 22-28.

Różański A., Gotowość prorozwojowa pracowników w sytuacji zmian organizacyjnych - wybrane aspekty, E-MENTOR nr 1 (53) / 2014, Wydawca: Szkoła Główna Handlowa & Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.

Różański A., Dobór szkoleń pracowniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach – analiza zjawiska, E-MENTOR nr 5 (47) 2012, ss. 72-76, Wydawca: Szkoła Główna Handlowa & Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.

Kuchinke, K. P. ; Ardichvili, A. ; Borchert, M. ; Cornachione, E. B., Jr. ; Cseh, M. ; Kang, H. S. ; Oh, S. Y. ; Rozanski, A. ; Tynaliev, U. ; Zav'jalova, E. ,Work Meaning among Mid-level Professional Employees: A Study of the Importance of Work Centrality and Extrinsic and Intrinsic Work Goals in Eight Countries ASIA PACIFIC JOURNAL OF HUMAN RESOURCES, Vol. 49, pp. 264-284, September 2011, Publisher: Sage.

Różański A., The educational orientation of participants on post-graduate managerial study programs in Poland, (The Lublin case), HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT INTERNATIONAL, Vol 11, 2008 , pp. 91 – 99, Publisher: Taylor & Francis Group.

______________inne cytowane


Kuchinke P. K., Ardichvili A., Borchert M., Różański A., The Meaning of Working among Professional Employees in Germany, Poland, and Russia, JOURNAL OF EUROPEAN INDUSTRIAL TRAINING, Vol. 33, No. 2., 2009, pp. 104-124. Publisher: Emerald.

 

Książki pod redakcją:

Różański A., Bojar E. (red.), Praktyka zarządzania wiedzą w obszarze rozwoju potencjału pracowniczego, Lublin 2016.

Dudak A., Klimowska K., A. Różański, (red), Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, Wydawnictwo IMPULS, Kraków 2012, s. 286

Różański, A., Kuchinke, K. P., Bojar E., (red), Rozwój Zasobów Ludzkich, teoria i praktyka,Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej Lublin, 2008, s. 305


 

Rozdziały w publikacjach międzynarodowych

Rozanski A., Leadership Development in the Polish Economy During the Transformation Process: Selected Issues, (in) Ardichvili, A., Dirani, K. (Eds.), Leadership Development in Emerging Market Economies, Palgrave Macmillan; 1st ed. 2017 

Cseh M., Rozanski A., Nemeskéri Z. and Béla K., Human Resource Development in Hungary and Poland, (in) R. F. Poell, T. S. Rocco, & G. Roth (Eds.), The Routledge Companion to Human Resource Development, London: Routledge, 2014

 

Rozdziały w publikacjach krajowych

A. Różański, Satysfakcja z pracy a gotowość pracowników do uczenia się i rozwoju (w:) K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja Jutra, ksztalcenie osób doroslych - aktywnosć w życiu zawodowym, Sosnowiec 2015.

A. Różański, B. Kozak, Dopasowanie potencjału pracowniczego do stanowisk pracy a gotowość prorozwojowa osób zatrudnionych w firmie usług medycznych (w:) Różański A., Bojar E. (red.), Praktyka zarządzania wiedzą w obszarze rozwoju potencjału pracowniczego, Lublin 2016.

 

Recenzje po hab. (monografie, artykuły w czasopismach...)

Cichorzewska M., Mazur B., Niewiadomska A., Sobolewska-Poniedziałek E., Zimnoch K. Ziółkowska B., Zarządzanie wiekiem: aspekt regionalny, instytucjonalny oraz organizacyjny, Lublin 2015.

Human Resource Development International, 2015, vol 18 no 5 / Routledge, Taylor& Francis Group/

 


Ogłoszenia