Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Dominika Polkowska

dr Dominika Polkowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD SOCJOLOGII GOSPODARKI I ORGANIZACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018


 


CZWARTEK 9.00-11.00


 


Pokój 139 (stary humanik)


 


tel. 81-5372826

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

 • 2013-2014 – Studia podyplomowe „Analiza danych” – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, UMCS
 • 2009 – obrona pracy doktorskiej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, promotor – prof. dr hab. Henryk Domański (IFiS PAN Warszawa)
 • 1999 – 2004 – Studia magisterskie na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS – kierunek socjologia, ukończone z wyróżnieniem, promotor – prof. dr hab. Józef Styk

Praca zawodowa:

 • od 2013 do 2016 roku - Zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii UMCS
 • od 2010 roku – adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki i Organizacji, Instytut Socjologii UMCS
 • od 2004 do 2010 roku – asystent w Zakładzie Socjologii Gospodarki i Organizacji, Instytut Socjologii UMCS

Zainteresowania naukowe:

 • Prekariat, zatrudnienie prekarne
 • Stosunki pracy we współczesnym świecie
 • Socjologia pracy
 • Metody badań jakościowych

Oferta współpracy z podmiotami zewnętrznymi:

 • Specjalista ds. ewaluacji programów społecznych – EWALUATOR
 • Ekspertyzy z zakresu równości płci kobiet i mężczyzn

Działalność naukowa

Wybrana działalność międzynarodowa:

- The International Conference: On the Edge: Genealogies and Futures of Precarity, Central European University, 3-4.06.2016, Budapeszt, Węgry. Paper: Genealogies and Meanings of Precariat

- Visiting Scholar w HIVA Research Institute for Work and Society  - Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Belgia - luty 2016

- Udział w warsztatach -  RISIS course „Early Career Researchers: Features and potentials of the doctoral candidates and doctoral holders study ProFile;  Humboldt Universität zu Berlin, Niemcy, wrzesień 2015

- Wizyta studyjna na Cyprze, Pafos - maj 2015

- Program STA Erasmus - Universidad de Granada, Granada, Hiszpania, kwiecień 2015

- Członek Network for Intersectional Research into Higher Education - działającej przy Uniwersytecie w Goteborgu, Szwecja (wizyta studyjna - 14-18 październik 2014)

- International scientific conference: In and Against the State: Resisting Austerity, European Sociological Association RN 14 Gender Relations in the Labour Market and the Welfare State Mid-term Conference, 4-5 September 2014, Queen Mary University London, United Kingdom; Paper: The usefulness of the Work-Family Fit and Balance Model of Patricia Voydanoff  to study the relationships between work and family in different occupations

- Wizyta przygotowawcza w ramach realizacji grantu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Fundusze Norweskie i EEG) - University of Akureyri, Islandia – maj 2014

- Program STA Erasmus – Universidad Aberta, Lizbona, Portugalia – październik/listopad 2013

- International scientific conference: The Value of Work, 3rd Global Conference, 1-3 September 2013, Mansfield College Oxford, Organizator: Inter-Disciplinary.Net, United Kingdom; Paper: Men between work and family: whether difficulties in achieving work-life balance also apply to men? Poland compared to other countries (Oxford, UK).

- International scientific conference: Gender and employment in Europe across the lifecourse, National University of Ireland, Galway, 6/7th September, 2012; Paper: Women scientists and their work-life balance. Case of Poland (Galway, Irlandia)

 

Wykaz publikacji:

 1. Polkowska, D. 2018. Socjolog – prekariusz? O tożsamości zawodowej absolwentów socjologii. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 9 (1): 96-106.
 2. Polkowska, D. 2016. Precariat: Contemporary Face of Labour Relations, Warsaw Forum of Economic Sociology, 7:1(13) Spring 2016, s. 27-41.
 3. Polkowska, D. 2016. The “precarity trap” of Poland’s youth labour market: flexible employment a barrier or opportunity?, EMECON, 1/2016: 1-16.
 4. Polkowska, D. 2016. Work at home, home at work: difficulties in achieving work-life balance in selected European countries, Polish Sociological Review, 2/2016, s.191-208.
 5. Polkowska, D. 2016. Feminizacja prekariatu. Polska na tle innych krajów Europy, Annales. Etyka w życiu gospodarczym. Vol. 19, nr 2, s. 31-49.
 6. Polkowska, D. 2015. Zależności między „pracą” a „rodziną” – perspektywa konfliktu – ujęcie teoretyczne, w: Praca, więź, integracja, t. II, red. U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 73-86.
 7. Polkowska, D. 2015. Prekariat w szkolnictwie wyższym. Próba analizy, Dialog: 2, s. 39-43
 8. Polkowska, D. (red.) 2014. The Value of Work in The Contemporary Society, Inter-Disciplinary Press, Oxford, United Kingdom. ISBN: 978-184888-357-4
 9. Polkowska, D. 2014. Men Between Work and Family: Whether Difficulties in Achieving Work-life Balance Also Apply to Men? Poland Compared to Other Countries, In The Value of Work in Contemporary Society, red. D. Polkowska, Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. 93-102
 10. Polkowska, D. 2014. Introduction: The New Meanings of Work in the Contemporary World, In The Value of Work in Contemporary Society, red. D. Polkowska, Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. vii-xii.
 11. Polkowska, D. 2014. Parental Movements in Poland: Success or Failure? The Cases of First Quarter Mothers and Save the Little Ones, Warsaw Forum of Economic Sociology, Volume 5, Number 1(9), Spring 2014, s.55-68.
 12. Polkowska, D. 2014. Mężczyzna w sferze prywatnej: fikcja czy rzeczywistość? Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Vol  LXXVI, Nr 4, 351-364.
 13. Polkowska, D. 2014. Why scientific pipeline is still leaking? Women scientists in Poland and their work-life balance. International Studies in Sociology of Education, Vol. 24, Nr 1, s. 24-44.
 14. Polkowska, D. 2013. Work-life balance w nauce możliwy czy nie? Przykłady dobrych praktyk w wybranych uczelniach wyższych. Humanizacja pracy, nr 4, s. 137-152.
 15. Polkowska, D. i I. Łucjan. 2013. Przemiany aktywności zawodowej kobiet w wybranych krajach UE w świetle danych statystycznych. Analiza porównawcza. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Nr 33, s.140-148.
 16. Polkowska, D. 2013. Women Scientists in the Leaking Pipeline: Barriers to the Commercialisation of Scientific Knowledge by Women. Journal of Technology Management & Innovation Vol 8, Nr 2, s. 156-165.
 17. Polkowska, D. 2012. Droga kobiet do polityki – porównanie międzynarodowe. Kultura i Historia, Nr 22 (dostęp http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4198)
 18. Polkowska, D. 2011. Dlaczego kobiety wchodzą do polityki. Przegląd Socjologii Jakościowej, Vol 7, nr 3, s. 85-113.
 19. Polkowska, D. 2011. Zakupy grupowe jako przykład komunikacji marketingowej skierowanej do kobiet. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Nr 209, s. 520-530.
 20. Polkowska, D. 2011. Social shopping jako narzędzie marketingu szeptanego on-line. Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 74, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 662, s. 411-426.
 21. Polkowska, D. 2011. Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższych, a zasady dobrych praktyk, w: Kulturowe zróżnicowanie narodowych, regionalnych i organizacyjnych tożsamości, (red.) Oksana Kozłowa, Agnieszka Kołodziej-Durnaś, Economicus, Szczecin, s. 246-263
 22. Polkowska, D. 2010. Internet jako narzędzie promocji. Zagadnienia wybrane, w: Społeczeństwo informacyjne, uwarunkowania społeczne i kulturowe, red. Piotr Setlak i Piotr Szulich, Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, s. 421-437.
 23. Polkowska, D. 2010. Miejsce public relations w nauce. Zarys problemu, w: PR w PR, czyli dwadzieścia lat polskiej branży public relations, red. Joanna Dziedzic, Aleksandra Gackowska, Tomasz Gackowski, Wyd. Koło Naukowe ….Warszawa, s. 126-132.
 24. Polkowska, D. 2010. Integracyjna funkcja forów internetowych na przykładzie forum rówieśniczego, w: Agora czy Hyde Park. Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, red. Łucja Kapralska i Bożena Pactwa, Wyd. Nomos, Kraków, s. 215-224.
 25. Polkowska, D. 2010. Badania naukowe  nad nierównością płci w życiu społecznym, Annales UMCS Sectio I Philosophia-Sociologia VOL.XXXIII 2008, Wyd.UMCS, Lublin, s. 139-156
 26. Polkowska, D. 2010. Marketing szeptany w Internecie – sposób na kryzys?, w: Partnerstwo i Współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i  Wschodniej, red. S. Partycki, Lublin, s. 443-454.
 27. Polkowska, D. 2009. E-związki i miłość on-line we współczesnym społeczeństwie, w: E-gospodarka, e- społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin, T. 2, s. 171-175.
 28. Polkowska, D. 2008, Tokenizm we współczesnych przedsiębiorstwach. Charakterystyka zjawiska, w: Homo Creator czy Homo Ludens. Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu, red. Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 56-67.
 29. Polkowska, D. 2007. Bariery w dostępie kobiet do rynku pracy a kontrakt płci. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Nr 1/2007, s. 231-243.
 30. Polkowska, D. 2006. Elastyczne formy zatrudnienia - szansa dla osób w starszym wieku, w: Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, red. Jerzy T. Kowalewski, Piotr Szukalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 33-38.
 31. Polkowska, D. 2006. Telepraca jako forma aktywizacji zawodowej młodych matek, w: Nowa ekonomia a społeczeństwo, T. 2, red. Sławomir Partycki, Lublin, s. 396-399.
 32. Polkowska, D. 2005. Konsumpcja na pokaz jako forma komunikacji. Zagadnienia wybrane, w: Religia a gospodarka, T. 1, pod red. Sławomira Partyckiego, Lublin, s. 421-427.
 33. Polkowska, D. 2005. Bariery i trudności Lubelszczyzny po integracji z Unią Europejską w opinii lokalnych urzędników. Ziemia Lubelska, nr 31/32, s. 46-47.

Recenzje:

D. Polkowska, Recenzja książki: Katalin Fábián (ed.), Contemporary Women’s Movements in Hungary: Globalization, Democracy, and Gender Equality, Woodrow Wilson Center Press: Washington, DC, 2009, International Sociology, Reviews: Global effects, March 2014, 29: 165-168.

http://iss.sagepub.com/content/29/2/165.extract

 

D. Polkowska, Recenzja książki: Annick TR Wibben, Feminist Security Studies: A Narrative Approach, Routledge: New York, 2011; International Sociology, Reviews: Danger and security, September 2014, 29: 428-430

http://iss.sagepub.com/content/29/5/428.extract

1.      Polkowska, D. 2016. The “precarity trap” of Poland’s youth labour market: flexible employment a barrier or opportunity?, EMECON, 1/2016: 1-16.


Ogłoszenia

Tematyka seminarium dyplomowego:

- rynek pracy i współczesne stosunki pracy

- problematyka "work-life balance"

- problematyka równości płci

- zarządzanie zasobami ludzkimi

- polityka edukacyjna - w szczególności szkolnictwo wyższe