Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Lubeńczuk

Telefon
+48 (81) 537 59 79 - w godzinach konsultacji
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017
(23 lutego - 21 czerwca 2017):
środy 16.00-17.00
czwartki 10.20-12.20

Adres

Wydział Prawa i Administracji UMCS
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

Ogłoszenia

Wszystkich studentów stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Administracja, którzy zainteresowani są odbywaniem praktyk, proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Organizacja praktyki:
W celu odbycia praktyki należy uzyskać zgodę praktykodawcy na odbycie praktyki w wyznaczonym terminie oraz uzyskać od niego informację o:
- formie realizacji praktyki (deklaracja, umowa indywidualna uczelni, umowa ramowa, inna);
- osobie upoważnionej do podpisania w imieniu praktykodawcy deklaracji/umowy.

Co najmniej siedem dni przed jej planowanym rozpoczęciem wprowadzić do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk dane proponowanego praktykodawcy, podając:
- nazwę (firmę) praktykodawcy;
- numer NIP praktykodawcy;
- adres praktykodacy;
- imię i nazwisko oraz (po przecinku) stanowisko osoby upoważnionej do podpisania w imieniu praktykodawcy deklaracji/umowy, zgodnie ze schematem: Jan Kowalski, Dyrektor.

Po zatwierdzeniu przez opiekuna praktyk wyboru praktykodawcy, należy odebrać z dziekanatu deklarację (umowę) i przedłożyć ją do podpisu praktykodawcy.

Deklarację (umowę) należy przechowywać do czasu zakończenia praktyki.

Zaliczenie praktyki:
Po zakończeniu praktyki, należy wygenerować z Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk zaświadczenie o odbyciu praktyki i przedłożyć je do wypełnienia praktykodawcy.

Zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz deklarację (umowę) należy zeskanować (zachowując wskazaną kolejność dokumentów) do  jednego pliku w formacie pdf.
Plik należy nazwać podając swoje imię, nazwisko oraz w nawiasie sześć cyfr numeru albumu, zgodnie ze schematem: Jan Kowalski (123456).

Plik należy przesłać do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk, korzystając z opcji "Załącz pliki do systemu".

Po przesłaniu pliku zaświadczenie oraz deklarację (umowę) należy przedłożyć opiekunowi praktyk.

Zaliczenie na poczet praktyki pracy lub innej działalności:
W przypadku chęci zaliczenia na poczet praktyki pracy zawodowej lub innej działalności, należy wprowadzić do sytemu dane podmiotu, u którego praca (inna działalność) była wykonywana, zaznaczając jako sposób realizacji: „Praktyka zaliczona na innej podstawie”.

Podstawą zaliczenia pracy (innej działalności) na poczet praktyk jest skierowany do Dziekana wniosek o zaliczenie jako praktyki studenckiej pracy zawodowej lub innej działalności (wzór do pobrania na dole strony).

Wniosek oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie (wykonywanie innej działalności) należy zeskanować (zachowując wskazaną kolejność dokumentów) do  jednego pliku w formacie pdf.
Plik należy nazwać podając swoje imię, nazwisko oraz w nawiasie sześć cyfr numeru albumu, zgodnie ze schematem: Jan Kowalski (123456)

Plik należy przesłać do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk, korzystając z opcji "Załącz pliki do systemu".

Po przesłaniu pliku wniosek oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie (wykonywanie innej działalności) należy przedłożyć opiekunowi praktyk.