Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Lubeńczuk

Telefon
+48 (81) 537 59 79 - w godzinach konsultacji
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

18 lipca - 31 sierpnia 2016 r. - urlop wypoczynkowy

Adres

Wydział Prawa i Administracji UMCS
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

Ogłoszenia

PRAKTYKI STUDENCKIE
NA KIERUNKU ADMINISTRACJA (STUDIA STACJONARNE)
 

Wszystkich studentów kierunku Administracja, którzy są zainteresowani odbywaniem praktyk studenckich proszę o zapoznanie się z informacjami oraz zamieszczonymi poniżej wzorami pism.

PRZEPISY REGULUJACE ODBYWANIE PRAKTYK STUDENCKICH

Zasady organizacji i odbywania obowiązkowych praktyk na Wydziale Prawa i Administracji w ramach studiów pierwszego stopnia odbywania praktyk objętych planem studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie regulują:

1) Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;   

2) Regulamin organizacji i odbywania obowiązkowych praktyk na Wydziale Prawa i Administracji w ramach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1/2016 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i odbywania obowiązkowych praktyk na Wydziale Prawa i Administracji w ramach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;

3) Zarządzenie nr 2/2016 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych obowiązków Opiekunów Praktyk na Wydziale Prawa i Administracji. 

OBOWIĄZEK ODBYCIA PRAKTYK

Studenci studiów I stopnia są zobowiązani do odbycia jednej praktyki w wymiarze nie  mniejszym niż 120 godzin. Praktykę należy odbyć na III roku studiów. 

Studenci studiów II stopnia są zobowiązani do odbycia jednej praktyki w wymiarze nie  mniejszym niż 120 godzin. Praktykę należy odbyć na II roku studiów. 

WCZEŚNIEJSZE ODBYWANIE PRAKTYK

Na wniosek studenta opiekun praktyk może wyrazić zgodę na realizację praktyki:
- przez studenta studiów I stopnia w czasie II roku studiów;
- przez studenta studiów II stopnia w czasie I roku studiów.

W celu uzyskania zgody na wcześniejszą realizację praktyki należy przedłożyć opiekunowi praktyk stosowny wniosek. 

ORGANIZACJA PRAKTYKI

Praktyka jest organizowana z inicjatywy studenta, który ustala miejsce, termin, tryb i warunki jej odbywania bezpośrednio z instytucją, w której zamierza realizować praktykę.

Student, który zamierza odbyć praktykę, jest zobowiązany do potwierdzenia możliwości odbywania praktyki u danego praktykodawcy poprzez przedłożenie opiekunowi praktyk deklaracji praktykodawcy według wzoru obowiązującego w Uniwersytecie.  

W przypadku, gdy odbycie praktyki na podstawie deklaracji nie jest mozliwe, student zobowiązany jest przedożenia opiekunowi praktyk podpisanej przez wszystkie strony umowy o przyjęcie praktykykanta w celu odbycia praktyki według wzoru obowiązującego w Uniwersytecie lub według wzoru obowiązującego u praktykodawcy.                                   

TERMINY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRAKTYKI

Student zobowiązany jest przedłożyć opiekunowi praktyk wymagane dokumenty co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia praktyki lub za zgodą opiekuna praktyk w krótszym terminie. 

ZALICZENIE PRAKTYKI

W celu uzyskania zaliczenia praktyki student jest zobowiązany do przedłożenia opiekunowi praktyk zaświadczenia o odbyciu praktyki w instytucji według wzoru obowiązującego w Uniwersytecie.  

TERMINY ZWIĄZANE Z ZALICZENIEM PRAKTYKI

Student jest zobowiązany do przedłożenia opiekunowi praktyk dokumentów niezbędnych do zaliczenia praktyki nie później niż do końca semestru, w którym odbył praktykę. 

ZALICZENIE JAKO PRAKTYKI STUDENCKIEJ ZATRUDNIENA PRACY ZAWODOWEJ LUB INNEJ DZIAŁALNOŚCI

Dziekan lub upoważniony przez niego opiekun praktyki, może zaliczyć jako praktykę pracę zawodową bądź inną działalność.

W celu uzyskania zaliczenia jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności student powinien przedłożyć opiekunowi praktyk:

1) wniosek;
2) dokumenty zawierające:
a) wskazanie instytucji, w której wykonywana była praca lub inna działalność;
b) wskazanie okresu wykonywania pracy lub innej działalności;
c) wskazanie rodzaju i zakresu wykonywanych czynności;
d) podpis osoby upoważnionej do wydania dokumentu.

POZOSTAŁE KWESTIE

W sprawach nieuregulowanych odmiennie do zaliczenia praktyk studenckich stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zaliczania przedmiotów.