Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Lubeńczuk

Telefon
+48 (81) 537 59 79 - w godzinach konsultacji
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

konsultacje w semestrze letnim
roku akademickiego 2017/2018
(zmiana od dnia 21 maja 2018 r.)
czwartki 10:30-12:30
piątki 8:00-9:00


 

Adres

Wydział Prawa i Administracji UMCS
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

Ogłoszenia

PRAKTYKI STUDENCKIE NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (STUDIA STACJONARNE)

Wszystkich studentów studiów stacjonarnych na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, którzy są zainteresowani odbywaniem praktyk studenckich, proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami i wzorami pism.

OBOWIĄZEK ODBYCIA PRAKTYK

Studenci studiów I stopnia są zobowiązani do odbycia jednej praktyki w wymiarze 120 godzin. Praktykę należy odbyć na III roku studiów.
Studenci studiów II stopnia są zobowiązani do odbycia jednej praktyki w wymiarze 120 godzin. Praktykę należy odbyć na II roku studiów.

ORGANIZACJA PRAKTYKI:

W celu odbycia praktyki należy:
1) zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk i wprowadzić:
- dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (ze standardową deklaracją/umową Uczelni, z umową ramową Uczelni, z indywidualną umową Praktykodawcy);
- terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz czas trwania praktyki (120 godzin),
- NIP praktykodawcy;
- adres praktykodawcy (należy wypełnić pola: Kraj, Powiat, Województwo, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu, Nr lokalu);
- branżę, w której działa praktykodawca;
- dane osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy z ramienia praktykodawcy (należy podać tytuł lub stopień, imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko, według wzoru: insp. Anna Nowak, Komendant Miejski Policji w Lublinie;
- dane dotyczące miejsca odbywania praktyki.

UWAGA!
Nie należy wprowadzać:
- numeru telefonu i adresu email osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy;
- danych opiekuna ze strony praktykodawcy.

2) po zatwierdzeniu praktyki przez opiekuna, odebrać z dziekanatu umowę lub deklarację i dostarczyć ją do podpisu praktykodawcy.

ZALICZENIE PRAKTYKI:

W celu zaliczenia praktyki należy:
1) zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skany dokumentów potwierdzających odbycie praktyki (zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz umowa/deklaracja/skierowanie, na których podstawie praktyka była odbywana);
2) dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

Uwaga!
Dokumenty, o których mowa w pkt 1 należy zeskanować do jednego pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) zaświadczenie o odbyciu praktyki,
2) umowa/deklaracja/skierowanie.
Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki.
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk, korzystając z opcji: załącz pliki do systemu.

ZALICZENIE JAKO PRAKTYKI PRACY ZAWODOWEJ LUB INNEJ DZIAŁALNOŚCI

W celu zaliczenia jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności należy:
1) zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk i zgłosić praktykę wybierając opcję: praktyka zaliczona na innej podstawie;
2) pobrać i wypełnić wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności;
3) zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skan wniosku o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności i dokumentów potwierdzających miejsce i czas zatrudnienia lub wykonywania działalności oraz zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku;
4) dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

Uwaga!
Dokumenty, o których mowa w pkt 2 należy zeskanować do jednego pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności,
2) dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub wykonywanie innej działalności.
Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki.
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk korzystając z opcji: dodaj załącznik.