Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Lubeńczuk

Telefon
+48 (81) 537 59 79 - w godzinach konsultacji
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

konsultacje w semestrze zimowym
roku akademickiego 2017/2018:
środa 9:30-11:00
czwartek 9:30-11:00


 

Adres

Wydział Prawa i Administracji UMCS
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
z dniem 30 września 2017 r. przestałem pełnić funkcję opiekuna praktyk.

Wszystkie praktyki, które zostały rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017 i nie zostały zaliczone do dnia 30 września 2017 r. zostaną usunięte z Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk.  

Praktyki rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017 i niezakończone do dnia 30 września 2017 r., po ich ukończeniu, mogą być zaliczone w roku akademickim 2017/2018, w trybie zaliczenia na poczet praktyki innej działalności (§ 11 regulaminu organizacji i odbywania obowiązkowych praktyk na Wydziale Prawa i Administracji w ramach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1/2016 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i odbywania obowiązkowych praktyk na Wydziale Prawa i Administracji w ramach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich).

W celu zaliczenia praktyki rozpoczętej w roku akademickim 2016/2017 w tym trybie, praktykę należy wprowadzić ponownie do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk, zaznaczając jako sposób realizacji: „Praktyka zaliczona na innej podstawie”.

Podstawą zaliczenia praktyki w tym trybie jest zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki oraz skierowany do Dziekana wniosek o zaliczenie jako praktyki studenckiej innej działalności (wzór do pobrania na dole strony).

Wniosek oraz zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki należy zeskanować i przesłać do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk, korzystając z opcji "Załącz pliki do systemu".

Po przesłaniu pliku do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk wniosek oraz zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki należy przedłożyć właściwemu opiekunowi praktyk.