Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Lubeńczuk

Telefon
+48 (81) 537 59 79 - w godzinach konsultacji
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

          KONSULTACJE W OKRESIE                                     WAKACJI LETNICH                           ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015              (06 LIPCA - 30 WRZEŚNIA 2015 r.):               03 września (czwartek) 13.30–17.30    10 września (czwartek) 13.00–17.00    18 września (czwartek) 13.00–17.00    21 września (poniedziałek) 13.00–17.00    

Adres

Wydział Prawa i Administracji UMCS
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

O sobie

      


Ogłoszenia

PRAKTYKI STUDENCKIE

 

ZALICZENIE PRAKTYKI
 
W celu uzyskania zaliczenia praktyki student jest zobowiązany do przedłożenia opiekunowi praktyk: 
- zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej;
- dziennika praktyk
.

Zaświadczenie, powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i numer albumu studenta;
2) kierunek i rok studiów;
3) nazwę i adres instytucji, w której student odbywał praktykę;
4) oznaczenie jednostki organizacyjnej instytucji, w której student odbywał praktykę;
5) datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki, oraz wyrażony w godzinach wymiar odbytej praktyki;
6) ocenę osiągniętych przez studenta efektów kształcenia wyrażoną w skali: niedostateczny, dostateczny, dostateczny plus, dobry, dobry plus, bardzo dobry);
7) podpis osoby upoważnionej w instytucji.

Dziennik praktyk powinien zawierać wpisy odzwierciedlające przebieg praktyki, poświadczone podpisem przez osobę upoważnioną w instytucji.
 
 
TERMINY ZWIĄZANE Z ZALICZENIEM PRAKTYKI
 
Student jest zobowiązany do przedłożenia opiekunowi praktyk dokumentów niezbędnych do zaliczenia praktyki nie później niż do końca roku akademickiego, w którym miał obowiązek odbycia praktyki.

 
ZALICZENIE ZATRUDNIENIA ZGODNEGO Z KIERUNKIEM STUDIÓW JAKO PRAKTYKI
 
Dziekan Wydziału, na wniosek studenta, złożony za pośrednictwem właściwego opiekuna praktyk i przez niego zaopiniowany, może zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez studenta pracę zawodową lub inną działalność, jeśli była ona wykonywana w czasie kiedy student był zobowiązany do odbycia praktyki lub mógł ją odbywać za zgodą opiekuna praktyk i pod warunkiem, że zostały osiągnięte efekty kształcenia.

W celu uzyskania zaliczenia pracy zawodowej lub innej działalności jako praktyki student jest zobowiązany do przedłożenia opiekunowi praktyk wniosku oraz dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy zawodowej lub innej działalności, zawierających:
1) wskazanie instytucji, w której wykonywana była praca lub inna działalność;
2) okres wykonywania pracy lub innej działalności;
3) rodzaj i zakres wykonywanych czynności;
4) podpis osoby upoważnionej do wydania dokumentu.
 

DOKUMENTY DO POBRANIA
 
Znajdujące się poniżej linki umożliwiają pobranie w formacie docx lub pdf wzorów:

- porozumienia w sprawie organizacji praktyki studenckiej;

- skierowania na praktykę studencką;

- wniosku o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki studenckiej;   

- wniosku o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki studenckiej;

- zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej;

- zgody na odbycie praktyki studenckiej.

 

Wzory pism zostały zindywidualizowane i różnią się w zależności od kierunku, formy i stopnia studiów. 

Pobrane wzory pism należy wypełnić drukowanymi literami.

 

Administracja, studia stacjonarne, I stopień     docx     pdf

Administracja, studia stacjonarne, II stopień     docx     pdf

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne, I stopień     docx     pdf

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne, II stopień     docx     pdf