Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Lubeńczuk

Telefon
+48 (81) 537 59 79 - w godzinach konsultacji
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM          ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015                 (16 lutego - 07 czerwca 2015 r.):                                 wtorki 8.00 - 9.30                                            czwartki 9.30 - 10.20               Konsultacje zaplanowane w dniu 21 maja 2015 r. (czwartek) nie odbędą się. 

Adres

Wydział Prawa i Administracji UMCS
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

Ogłoszenia

PRAKTYKI STUDENCKIE

Wszystkich zainteresowanych odbywaniem praktyki administracyjnej proszę o zapoznanie się z informacjami oraz wzorami pism zamieszczonymi poniżej.


Zgodnie z § 11 regulaminu praktyk studenckich stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6/2013 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS z dnia 1 października 2013 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich przed rozpoczęciem praktyki student jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.
 
 
OPIEKUNOWIE PRAKTYK
 
Opiekunów praktyk studenckich powołuje Dziekan Wydziału spośród nauczycieli akademickich.

W kadencji obejmującej lata 2012 – 2016 opiekę nad praktykami administracyjnymi sprawują:
dr Hanna Spasowska – Czarny: 
-jednolite magisterskie, stacjonarne studia na kierunku Prawo
-jednolite magisterskie, niestacjonarne studia na kierunku Prawo  
dr Emil Kruk:
-I i II stopień niestacjonarnych studiów na kierunku Administracja;
-I i II stopień stacjonarnych studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne; 
dr Grzegorz Lubeńczuk, który sprawuje opiekę nad praktykami studentów:
-I i II stopień stacjonarnych studiów na kierunku Administracja;
-I i II stopień niestacjonarnych studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne; 

 
 
OBOWIĄZEK ODBYCIA PRAKTYK
 
Zgodnie z obowiązującym od dnia 01 października 2013 r. regulaminem praktyk studenckich (stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 6/2013 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS z dnia 1 października 2013 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich):
-studenci jednolitych studiów magisterskich są zobowiązani do odbycia dwóch praktyk, na IV i na V roku studiów. 
-studenci studiów I stopnia są zobowiązani do odbycia jednej praktyki na III roku studiów. 
-studenci studiów II stopnia są zobowiązani do odbycia jednej praktyki na II roku studiów.
 

Każda praktyka musi zostać odbyta w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin.

W przypadku jednolitych studiów magisterskich warunkiem zaliczenia IV roku studiów jest uzyskanie zaliczenia co najmniej jednej praktyki.
 
 
WCZEŚNIEJSZE ODBYWANIE PRAKTYKI LUB PRAKTYK
 
Na wniosek studenta opiekun praktyk może wyrazić zgodę na odbycie praktyki lub praktyk: 
- przez studenta jednolitych studiów magisterskich nie wcześniej niż na III roku studiów 
- przez studenta studiów I stopnia na II roku studiów.
- przez studenta studiów II stopnia na I roku studiów.

W celu uzyskania zgody na wcześniejsze odbywanie praktyki lub praktyk należy przedłożyć opiekunowi praktyk stosowny wniosek. Składając wniosek należy przedłożyć do wglądu indeks
 
 
ORGANIZACJA PRAKTYKI
 
Praktyka administracyjna każdorazowo ma formę praktyki indywidualnej w rozumieniu § 6 pkt 2 regulaminu praktyk. Praktyka taka jest organizowana z inicjatywy studenta, który ustala miejsce, termin, tryb i warunki jej odbywania bezpośrednio z instytucją.
 
 
Zgoda na odbycie praktyki studenckiej
 
Student, który zamierza odbyć praktykę indywidualną zobowiązany jest do przedłożenia opiekunowi praktyk pisemnej zgody instytucji na odbycie praktyki studenckiej.

Zgoda powinna zawierać:
1) pełną nazwę i adres instytucji;
2) imię, nazwisko i numer albumu studenta;
3) kierunek, tryb i rok studiów;
4) oznaczenie jednostki organizacyjnej instytucji, w której student będzie odbywał praktykę;
5) zobowiązanie instytucji do zapewnienia warunków umożliwiających odbycie praktyki zgodnie z wymogami regulaminu;
6) zobowiązanie instytucji do sporządzenia i wydania studentowi zaświadczenia o odbyciu praktyki, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 oraz do weryfikacji wpisów w prowadzonym przez studenta dzienniku praktyk i poświadczenia ich zgodności z przebiegiem praktyki ;
7) podpis osoby upoważnionej do wyrażenia zgody na przyjęcie studenta na praktykę. 

 
Skierowanie na praktykę studencką
 
Jeżeli instytucja, w której student zamierza odbyć praktykę indywidualną uzależnia odbycie praktyki przez studenta od wystawienia przez Wydział skierowania na praktykę studencką, student jest zobowiązany, do przedłożenia, wraz ze zgodą instytucji na odbycie praktyki studenckiej, opiekunowi praktyk do zatwierdzenia projektu skierowania.

 
Porozumienie w sprawie organizacji praktyki studenckiej
 
Jeżeli instytucja, w której student zamierza odbyć praktykę indywidualną uzależnia odbycie praktyki przez studenta od zawarcia z Wydziałem porozumienia w sprawie organizacji praktyk, student jest zobowiązany, do przedłożenia opiekunowi praktyk projektu porozumienia sporządzonego w co najmniej trzech egzemplarzach podpisanych przez studenta oraz osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji.
 
Przedłożenie projektu porozumienia podpisanego przez studenta oraz osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji zastępuje obowiązek przedłożenia opiekunowi praktyk zgody na odbycie praktyki studenckiej.
 
 
TERMINY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRAKTYKI
 
Student zobowiązany jest przedłożyć opiekunowi praktyk wymagane dokumenty (zgodę instytucji na odbycie praktyki studenckiej, zgodę instytucji na odbycie praktyki studenckiej wraz z dołączonym projektem skierowania na praktykę studencką albo projekt porozumienia w sprawie organizacji praktyki studenckiej) co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia praktyki lub za zgodą opiekuna praktyk w krótszym terminie

Student jest zobowiązany do odebrania podpisanego przez Dziekana Wydziału skierowania na praktykę studencką lub porozumienia w sprawie organizacji praktyki studenckiej oraz przedłożenia go osobie upoważnionej w instytucji we wskazanym przez nią terminie, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia praktyki.
 
 
ZALICZENIE PRAKTYKI
 
W celu uzyskania zaliczenia praktyki student jest zobowiązany do przedłożenia opiekunowi praktyk: 
- zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej;
- dziennika praktyk
.

Zaświadczenie, powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i numer albumu studenta;
2) kierunek i rok studiów;
3) nazwę i adres instytucji, w której student odbywał praktykę;
4) oznaczenie jednostki organizacyjnej instytucji, w której student odbywał praktykę;
5) datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki, oraz wyrażony w godzinach wymiar odbytej praktyki;
6) ocenę osiągniętych przez studenta efektów kształcenia wyrażoną w skali: niedostateczny, dostateczny, dostateczny plus, dobry, dobry plus, bardzo dobry);
7) podpis osoby upoważnionej w instytucji.

Dziennik praktyk powinien zawierać wpisy odzwierciedlające przebieg praktyki, poświadczone podpisem przez osobę upoważnioną w instytucji.
 
 
TERMINY ZWIĄZANE Z ZALICZENIEM PRAKTYKI
 
Student jest zobowiązany do przedłożenia opiekunowi praktyk dokumentów niezbędnych do zaliczenia praktyki nie później niż do końca roku akademickiego, w którym miał obowiązek odbycia praktyki.

 
ZALICZENIE ZATRUDNIENIA ZGODNEGO Z KIERUNKIEM STUDIÓW JAKO PRAKTYKI
 
Dziekan Wydziału, na wniosek studenta, złożony za pośrednictwem właściwego opiekuna praktyk i przez niego zaopiniowany, może zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez studenta pracę zawodową lub inną działalność, jeśli była ona wykonywana w czasie kiedy student był zobowiązany do odbycia praktyki lub mógł ją odbywać za zgodą opiekuna praktyk i pod warunkiem, że zostały osiągnięte efekty kształcenia.

W celu uzyskania zaliczenia pracy zawodowej lub innej działalności jako praktyki student jest zobowiązany do przedłożenia opiekunowi praktyk wniosku oraz dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy zawodowej lub innej działalności, zawierających:
1) wskazanie instytucji, w której wykonywana była praca lub inna działalność;
2) okres wykonywania pracy lub innej działalności;
3) rodzaj i zakres wykonywanych czynności;
4) podpis osoby upoważnionej do wydania dokumentu.
 

DOKUMENTY DO POBRANIA
 
Znajdujące się poniżej linki umożliwiają pobranie w formacie docx lub pdf wzorów:

- porozumienia w sprawie organizacji praktyki studenckiej;

- skierowania na praktykę studencką;

- wniosku o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki studenckiej;   

- wniosku o wyrażenie zgody na wcześniejsze odbycie praktyki studenckiej;

- zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej;

- zgody na odbycie praktyki studenckiej.

 

Wzory pism zostały zindywidualizowane i różnią się w zależności od kierunku, formy i stopnia studiów. 

Pobrane wzory pism należy wypełnić drukowanymi literami.

 

Administracja, studia stacjonarne, I stopień     docx     pdf

Administracja, studia stacjonarne, II stopień     docx     pdf

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne, I stopień     docx     pdf

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne, II stopień     docx     pdf