Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grzegorz Kozieł

dr hab. Grzegorz Kozieł
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO
Telefon
81 537-57-74 (w godzinach dyżuru)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy 2017/2018


Piątek - godz. 11.10-12.40


(chyba że niniejszy profil albo informacja przy pok. 312 stanowi inaczej).

Adres

Plac Marii Curie – Skłodowskiej 5 20-031 Lublin, pokój 312.

O sobie

Grzegorz Kozieł  – dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa handlowego, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego – Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS.

Opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (2010-2016). Członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej czasopisma Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej oraz członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma Studia Iuridica Lublinensia (Wydział Prawa i Administracji UMCS). Kierownik Studiów Podyplomowych realizowanych przez UMCS i Lubelską Fundację Rozwoju na kierunkach: Prawo Gospodarcze i Handlowe, Zarządzanie Funduszami Europejskimi i Prawa UE (2009-2010). Członek i prezes zarządu Stowarzyszenia Promocji Nauk Prawnych z siedzibą w Lublinie. Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ds. Kierunku Administracja (2015-2016).

Uczestnik ponad 30 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, na których wygłosił ponad 15 referatów. Autor ponad 60 publikacji naukowych, w tym artykułów, monografii, komentarzy, skryptów z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podmiotów niekomercyjnych (fundacji i stowarzyszeń), własności intelektualnej i dofinansowania ze środków UE, w tym. m.in. Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h., Kraków 2006, Status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialno-prawne, Warszawa 2016, Spółka wodna a stowarzyszenie, Prawo i Środowisko 2011, nr 1, Występowanie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ-u) utworzonego przez fundację lub stowarzyszenie w obrocie prawym. Zagadnienia wybrane, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011, nr 6, Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2010 (autorstwo: Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika, XV. Umowa o dzieło, XVII. Najem i dzierżawa), Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2013 (autorstwo m.in.: Rozdz. 6. Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE, Rozdz. 16. Umowa factoringu, Rozdz. 17. Umowa forfaitingu, Rozdz. 19. Umowa gwarancji bankowej, Rozdz. 28. Umowa o przeniesienie praw własności przemysłowej, Rozdz. 42. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość). 

Radca prawny. 

Przedmiot badań naukowych, wykładów, szkoleń, konsultacji, opinii prawnych, przede wszystkim: spółki handlowe, umowy cywilnoprawne (w tym gospodarcze), prawo własności intelektualnej (w tym przemysłowej), prawo podmiotów niekomercyjnych (fundacji, stowarzyszeń, spółek wodnych, itp.), prawo jednostek systemu opieki zdrowotnej, fundusze UE.


Ogłoszenia

 

 

 

Ogłoszenie

 

 

 

Ze względu na kolizje z wykładami na innych kierunkach wykład z przedmiotu Obrót gospodarczy w Internecie dla KPM niestacjonarne w dniu 5.11.2017 r. rozpocznie się o godz. 16. Następne wykłady z tego przedmiotu odbędą się w dniu 10.12.2017 r. i 28.1.2018 r. (w tych terminach rozpoczną się o godzinach przewidzianych w planie zajęć). 

 

     Z poważaniem

dr hab. Grzegorz Kozieł

Ogłoszenie

 

Na prośbę studentów wykłady z przedmiotów: Obrót gospodarczy w internecie dla KPM stacjonarne, Transformacje przedsiębiorców dla KPB stacjonarne, Ochrona własności intelektualnej dla BW II st. stacjonarne, zaplanowane na dzień 3.11.2017 r. odbędą się w kolejnych uzgodnionych terminach.  

 

  

Z poważaniem

dr hab. Grzegorz Kozieł

 

Ogłoszenie

 

Zajęcia konsultacyjne z przedmiotu "Ochrona własności intelektualnej" dla BW I st. niestacjonarne odbędą się 3.11.2017 r. (od godz. 14.30) i 8.12.2017 r. (od godz. 15) w pok. 312.

 

 

     Z poważaniem

 

dr hab. Grzegorz Kozieł

 

Ogłoszenie

Pierwszy wykład z uruchomionych na studiach stacjonarnych przedmiotów zaplanowanych w piątki odbędzie się w dniu 13 października 2017 r.

      Z poważaniem

 dr hab. Grzegorz Kozieł

 

 

Ogłoszenie

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu "Prawo handlowe" dla KPM odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r, godz. 9 (I gr.), godz. 10 (II gr.), pok. 312.

Zaliczenie wykładu z przedmiotu monograficznego "Zbywanie praw i obowiązków w handlowych spółkach osobowych" dla PZ odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r, godz. 11.30 pok. 312.

Zaliczenie wykładu z przedmiotu monograficznego "Prawo fundacyjne" dla PZ odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r, godz. 12, pok. 312.

Wymienione terminy zaliczenia stanowią jednocześnie terminy wpisów ocen z ww. przedmiotów.

 

Z poważaniem

dr hab. Grzegorz Kozieł

 

 

Ogłoszenie

Wykład z przedmiotu „Zbywanie praw i obowiązków w handlowych spółkach osobowych” dla kierunku prawo niestacjonarne odbędzie się 14 maja 2017 r. od godz. 10 oraz 28 maja 2017 r. (zgodnie z planem).   

Ćwiczenia z przedmiotu „Prawo handlowe” dla kierunku prawno-menedżerskiego (stacjonarne) w miesiącach maj i czerwiec 2017 r. odbędą się: 2 czerwca 2017 r. (1 gr. od godz. 8, s. 711 i 606 oraz 2 gr. od godz. 12.50, s. 103/108), 9 czerwca 2017 r. (2 gr. od godz. 8 s. 711 i 606).

 

 

UWAGA !

Ogłoszenie dotyczące egzaminów

 

Uprzejmie informuję, że egzamin odroczony z przedmiotu:

 

1)Ochrona własności intelektualnej dla BW II st. dzienne (II rok) – odbędzie się 10.02.2017 r. od godz. 9;

2)Ochrona własności intelektualnej dla BW II st. zaoczne (II rok) – odbędzie się 10.02.2017 r. od godz. 16;

3)Ochrona własności intelektualnej dla BW I st. zaoczne (III rok) – odbędzie się 10.02.2017 r. od godz. 16;

4)Prawne instrumenty wspierania przedsiębiorców dla KPB I st. stacjonarne – odbędzie się 10.02.2017 r. od godz. 9.30;

5)Prawne instrumenty wspierania przedsiębiorców dla KPB I st. zaoczne (I rok) – odbędzie się 10.02.2017 r. od godz. 16;

6)Transformacje przedsiębiorców dla KPB I st. stacjonarne – odbędzie się 10.02.2017 r. od godz. 10;

7)Prawo własności intelektualnej dla kierunku Chemia techniczna I st. stacjonarne (III rok) – odbędzie się 10.02.2017 r. od godz. 10.15

8)Prawo własności intelektualnej dla kierunku Chemia techniczna I st. zaoczne (III rok) – odbędzie się 10.02.2017 r. od godz. 16

9)Zarys prawa handlowego dla kierunku Administracja publiczna I st. dzienne (III rok) – odbędzie się 10.02.2017 r. od godz. 10.30

 

Uprzejmie informuję, że egzamin poprawkowy z ww. przedmiotów odbędzie się w dniu 17.2.2017 r. w wymienionych wyżej dla każdego z tych przedmiotów godzinach. 

Wymienione egzaminy odbędą się w pokoju 312. Proszę uprzejmie o stawienie się 15 minut przed godziną egzaminu. Wskazany termin egzaminu będzie jednocześnie ostatecznym terminem wpisu uzyskanych ocen do indeksów (w przypadkach, w których wpis do indeksu jest obowiązkowy).   

 

 Z poważaniem

 Dr hab. Grzegorz Kozieł

 

UWAGA !

Ogłoszenie dotyczące egzaminów

 

Uprzejmie informuję, że egzamin (I termin) z przedmiotu:


1)Ochrona własności intelektualnej dla BW II st. dzienne (II rok) – odbędzie się 3.02.2017 r. od godz. 9;

2)Ochrona własności intelektualnej dla BW II st. zaoczne (II rok) – odbędzie się 3.02.2017 r. od godz. 16;

3)Ochrona własności intelektualnej dla BW I st. zaoczne (III rok) – odbędzie się 3.02.2017 r. od godz. 16;

4)Prawne instrumenty wspierania przedsiębiorców dla KPB I st. stacjonarne – odbędzie się 3.02.2017 r. od godz. 9.30;

5)Prawne instrumenty wspierania przedsiębiorców dla KPB I st. zaoczne (I rok) – odbędzie się 3.02.2017 r. od godz. 16.15;

6)Transformacje przedsiębiorców dla KPB I st. stacjonarne – odbędzie się 3.02.2017 r. od godz. 10;

7)Transformacje przedsiębiorców dla KPB I st. zaoczne – odbędzie się 3.02.2017 r. od godz. 16.15;

8)Prawo własności intelektualnej dla kierunku Chemia techniczna I st. stacjonarne (III rok) – odbędzie się 3.02.2017 r. od godz. 10.15

9)Prawo własności intelektualnej dla kierunku Chemia techniczna I st. zaoczne (III rok) – odbędzie się 3.02.2017 r. od godz. 16.15

10)Zarys prawa handlowego dla kierunku Administracja publiczna I st. dzienne (III rok) – odbędzie się 3.02.2017 r. od godz. 10.30

11)Zarys prawa handlowego dla kierunku Administracja publiczna I st. zaoczne (III rok) – odbędzie się 3.02.2017 r. od godz. 16.15.

Wymienione egzaminy odbędą się w pokoju 312. Proszę uprzejmie o stawienie się 15 minut przed godziną egzaminu. Wskazany termin egzaminu będzie jednocześnie ostatecznym terminem wpisu uzyskanych ocen do indeksów (w przypadkach, w których wpis do indeksu jest obowiązkowy).    

 

Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu przed ww. terminem będę w tym zakresie dostępny po zakończeniu ostatnich zajęć z danego przedmiotu przypadających zgodnie z planem zajęć. W przypadku przedmiotów wymienionych pod pkt 8-11 ostatnim dniem przypadającym przed terminem (sesyjnym) egzaminu będzie 1 luty 2017 r. Tego dnia będę dostępny dla studentów uczęszczających na zajęcia w Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach w siedzibie tego wydziału od godz. 8.

 

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej, BW I st. dzienne (III rok), bezpośrednio po ostatnich ćwiczeniach (tj. do końca stycznia 2017 r.), zapraszam na zaliczenie w terminie sesyjnym w dniu 3.2.2017 r. o godz. 10.45 do pok. 312. Wskazany termin będzie jednocześnie ostatecznym terminem wpisu uzyskanych ocen do indeksów.

 Z poważaniem

Dr hab. Grzegorz Kozieł

 

 

 

 

WAŻNE: DOTYCZY: PRAC DYPLOMOWYCH.

PROSZĘ UPRZEJMIE NA BIEŻĄCO ODBIERAĆ SPRAWDZONE PLANY I ROZDZIAŁY PRAC Z SEKRETARIATU INSTYTUTU PRAWA CYWILNEGO ALBO PORTIERNI WPIA UMCS ORAZ INFORMOWAĆ MNIE DROGĄ E-MAIL O POZOSTAWIONYCH PRACACH.
PLANY I PRACE SĄ DO ODBIORU W DNIACH DYŻURÓW, ZWYKLE NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO SIEDMIU DNI OD MOMENTU ZŁOŻENIA.

Archiwum: Szanowni Państwo, Zapraszam na spotkanie w sprawie planów prac magisterskich i I rozdziałów tych prac, dla studentów - seminarzystów V roku prawa zaocznego z prawa handlowego, które odbędzie się 12.4.2014 r. g. 12.30, pok. 312. Aby mieć szansę na obronę w regulaminowym terminie proszę o przedstawienie I rozdziałów prac (po zatwierdzeniu planów prac) zgodnie z wymogami dotyczącymi ich pisania niezwłocznie w terminie nie później niż do dnia 16.4.2014 r., oraz przygotowywanie się do napisania kolejnych rozdziałów odpowiednio w kwietniu i maju 2014 r. Obecność na spotkaniu obowiązkowa. Proszę o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym, którzy nie udostępnili swojego adresu e-mail.