Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Kapusta

dr hab. Andrzej Kapusta
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTUROWEJ
Funkcje
Kierownik Zakładu
Telefon
81-5372845
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://andkapusta.wordpress.com
Konsultacje

Najbliższe konsultacje odbęda się 26.01.2017 o godzinie 16.00 


Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, p. 339 


Pl. Marii Curie Sklodowskiej 4


 


 


W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy.


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 („Humanik”) pokój nr 339,
20-039 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

absolwent Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie;
studia filozoficzne i doktorat z filozofii: Szaleństwo i władza: wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta (1999, UMCS, promotor: prof. Z. Cackowski);
habilitacja w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, na podstawie pracy Szaleństwo i metoda (Wydawnictwo UMCS 2010).

Krajowa Rada Transplantacyjna  (członek Komisji Etycznej)

Wydzialowy Koordynator Procesu Bolońskiego 

Wydziałowy Zespół Jakosci Kształcenia

Rada Programowa Galerii Labirynt

Tutoring Akademicki

 

Zainteresowania:

antropologa medyczna, filozofia medycyny i psychiatrii, kognitywistyka, teoria decyzji, praktyka filozoficzna, metodologia nauk humanistycznych.

 


Działalność naukowa

 1. Filozofia medycyny, red. K. Marczewski, Akademia Medyczna w Lublinie 2000, (współautor K. Marczewski), s. 173-188.

 2. Scjentyzm we współczesnej psychiatrii, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 2-3(144-145), 2000, ss. 331-334.

 3. Architektura-Przestrzeń-Władza, w: Przestrzeń w nauce współczesnej, red. S. Symotiuk, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2000, ss. 125-132.

 4. Intelektualiści i władza, „Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio I, Vol. XXV, Lublin 2000, ss. 187-204.

 5. Biogram Profesora Zdzisława Cackowskiego, (współ. aut. A. Kubić), [w:] Wizerunki filozofów i humanistów polskich: wiek XX, (red.) J. Szmyt, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2000, ss. 53-56.

 6. Genealogia nieświadomości,[w:] Nieświadomość jako kategoria filozoficzna, red. A. Motycka, WFiS PAN, Warszawa 2000.

 7. Francuski Nietzscheo-strukturalizm: filozofia ekstremalna, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 2(2001), ss. 287-297.

 8. Psychiatria XX wieku w Europie Zachodniej i USA – próba retrospekcji, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” R. 48: 2003 nr 1-2, s. 7-32.

 9. Etyka kliniczna, w: Notatki do ćwiczeń z etyki medycznej, red. K. Marczewski, Akademia Medyczna w Lublinie 2003.

 10. Rozumienie i wyjaśnianie patologii umysłu wobec „paradygmatu kognitywnego”, „Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio I, Vol. XXVIII, Lublin 2003, s. 95-106.

 11. Psychiatria-władza-przemoc, w: Przemoc i filozofia, (red.) Jadwiga Mizińska, Maciej Kociuba, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 101-119.

 12. Człowiek poznania, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, tom XL, zeszyt 2(160) 2004, ss. 211-212.

 13. Tożsamość osobowa w świetle psychopatologii, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 4(162), 2004, s. 787-808.

 14. Filozoficzne aspekty zaburzeń tożsamości osobowej, „Sztuka Leczenia” (Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej), tom X, nr 1, 2004, s. 67-75.

 15. Psychopatologia filozoficzna - refleksje nad współczesnymi kierunkami rozwoju „Zagadnienia Naukoznawstwa” nr 1(163), 2005, s. 101-105.

 16. Filozofia (w) psychiatrii, „Filozoficznie” (wydawnictwo internetowe), wiosna 2007, http://www.filozoficznie.pl/4/38_A_Kapusta_Filozofia_(w)_psychiatrii.pdf

 17. Life circle, time and the self in Antoni Kępiński’s concept of information metabolism, “Filosofija. Sociologija/Philosophy. Sociology”, Lithuanian Academy of Sciences: Lietuvos Mokslu Akademijos Leidykla, Vilnius 2007, N.1, s. 44-49.

 18. Pamięć i psychopatologia, [w:] Iluzje pamięci, red. S. Wróbel, Wydział Pedagogiczno—Artystyczny UAM: Poznań 2007, s. 331-336.

 19. Teoria poznania a nauki o człowieku, [w:] Epistemologia współcześnie, red. M. Hetmański, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2007, s. 161-191.

 20. Estetyzacja siebie – projekt filozofii jako sztuki życia, „Colloquia Communia”: Stan i perspektywy rozwoju filozofii. Nauka-Media-Sztuka, (red) Andrzej Kapusta, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 1-2(82-83), 2007, s. 120-127.

 21. Srzednicki in Phenomenological Perspective, [w:] “Dialogue & Universalism” (Jan Srzednicki-Beyond Philosophical Paradigms), 2008(1-3), s133-138.

 22. Psychopatologia w świetle koncepcji umysłu ucieleśnionego, [w:] Utajone funkcje umysłu pod red. Szymon Wróbel, Wydawnictwo UAM Poznań-Kalisz 2008, s. 135-149.

 23. Pojęcie „choroby psychicznej”: współczesne spory o definicję, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 3-4(177-178), 2008, s. 269-284.

 24. Epistemology and human sciences, “Dialogue & Universalism”, (red. M. Hetmański), 2008, (7-8)s. 127-136.

 25. Przekroczyć epistemologię: Jan Srzednicki w fenomenologicznej perspektywie.[w:]A. Motycka (red.), Jana Srzednickiego sapientia restituta, UW, Wydział Filozofii i Socjologii, Warszawa 2008, s. 171-179.

 26. Problem intersubiektywności w świetle współczesnej neurokognitywistyki: od neuronów lustrzanych po narrację, „Studia Philosopiae Christianae”,UKSW, 2008, vol. 44, nr 2, s. 127-164.

 27. Szaleństwo i metoda: spór o naukowość we współczesnej psychiatrii, w: Pogranicza nauki. Protonauka – paranauka-pseudonauka, red. J. Zon, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 227-240.

 28. Cielesność i zaangażowanie w perspektywie epistemologicznej „Zagadnienia Naukoznawstwa”, z.1 (179), 2009, s. 69-106.

 29. Rozumienie empatyczne w psychiatrii fenomenologicznej – analiza krytyczna Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji, red. G. Żurkowska, S. Blandzi, Wyd. J. Rolewski, Toruń 2009, s. 316-327.

 30. Granice naukowego badania umysłu: między neurokognitywistyką a hermeneutyką, [w:]Doświadczenie a intersubiektywność (red.) K. Dąbrowska [et al.], Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009, s. 147-159.

 31. Can Mental Illness be Naturalised?, [w:] M. Miłkowski, K. Talmont-Kamiński (eds.) Beyond Description: Normativity, In Naturalised Philosophy, College Publications, London 2010, s. 261-275.

 32. Problem rozumienia w filozofii psychiatrii, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, z.3-4 (185-186), 2010, s. 447-459.

 33. Racjonalność szaleństwa: filozoficzne dyskusje wokół współczesnych koncepcji urojeń, [w:] Z. Drozdowicz (red.) O racjonalności w nauce i życiu społecznym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 36-44.

 34. Dietary Habits and Health Locus of Control among University Students (razem z: J. Sak, R. Krzyszycha, M. Wiechetek, B. Szponar, J. Pawlikowski, R. Patryn, D. Sagan, A. Majchrowska, R. Bogusz), “Journal of Environmental Health”, Vol. 19, Nr 5A, 2010, s. 127-132.

 35. Perceptions of Illness, Life Satisfaction and Meanings of Life among Patients with Chronic Diseases (razem z J. Sak 1 , M. Wiechetek 2 , M. Jarosz 2, J. Mosiewicz 3 , D. Sagan 4 , A. Majchrowska 5 , J. Pawlikowski 6), Sociálne Procesy a Osobnosť 2010 Zborník príspevkov. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, 2011. ISBN 978-80-89524-01-3, s. 313-319.

 36. Rationality, belief and engaged epistemology, [in:] Epistemology: Contexts, Values, Disagreement, Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society, p. 126-129, 2011.

 37. Karl Jaspers' Concept of Mental Illness and Contemporary Classifications, Hexis 1-2, 2011 (online)

 38. Racjonalność, przekonania i epistemologia zaangażowana, w: Religia-Nauka-Kultura, Z Drozdowicz, R Sztajer, Poznań, 2011, s. 27-36.

 39. Engaged epistemology: the limits of understanding in philosophy and psychiatry, [in:] Conference Proceedings, Bartošová, E. (et al.), Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2011, ISBN 978-80-263-0029-8, s. 120-123

 40. Komentarze do “Hermeneutyka i nauki kognitywne” [S. Gallaghera], Avanti, Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej, vol II, 2/2011, s. 193-194.

 41. Kreatywność, szaleństwo i modernizm, Zagadnienia Naukoznawstwa, z. 4(190)2011, s. 194-201.

 42. Cielesność, Matrix a poczucie realności świata, w: Colloquia Communia, styczeń-grudzień 2010, 1–2 (88–89): s. 236-245 [opublikowane 2012]

 43. Karla Jaspersa projekt psychopatologii, Studia Philosophiae Christianae, 2(2010), s. 105-128 [opublikowane w 2012] 8pkt

 44. Homo Tangens, Colloquia Communia, (red.) [wraz z J. Mizińską], styczeń-grudzień 2010, 1–2 (88–89) [opublikowane w 2012]

 45. komentarz do „Mit choroby psychicznej 50 lat później”, Psychiatria po Dyplomie, (1)2012, 17-18 (3 pkt)

 46. Performowanie szaleństwa: narracja i choroba psychiczna, Performowanie szaleństwa: narracja i choroba psychiczna,(w:) Performatywne wymiary kultury, red. Katarzyna Skowronek, red. Katarzyna Leszczyńska, Wydawnictwo: LIBRON, 2012, s. 209-223

 47. The rationality of madness: philosophical debate over the contemporary concepts of delusions, w:“Etnosociological and epistemological discourse in scientific space” under the editorship of V.Yevtukh, R. Radzik, Kijów 2012, s. 229-245.

 48. Spór o pojęcie choroby psychicznej, w: Bioetyka, red Różyńka, Weronika Chańska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2013, s. 165-176.

 49. "Theory of incomprehensibility": social and environmental determinants of mental disorders, Annals of Agricultural and Environmental Medicine Ann Agric Environ Med 2013; 20(4):832-837(impact factor 3,060)

 50. Pojęcie choroby psychicznej w fenomenologicznej perspektywie Studia Metodologiczne, Numer 30, 2013, s. 41-61

 51. Understanding in psychopathology and engaged epistemology, Kultura i wartosci, 4(8)/ 2013:, s. 149-160

 52. Filozofia zdrowia, [w:]  Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu, Lublin 2014, Wydawnictwo KUL

 53. Karl Jaspers’ Psychopathology and contemporary psychiatry, Postępy Psychiatrii i Neurologii ( ELSEVIER), Volume 23, Issue 4, October–December 2014, Pages 169–178  

   

w druku:

 

 1. Delusions in Phenomenological Perspective, Avant 2015

 2. Technologia i psychiatria, Diametros 2015

 3. Philosophical counselling – philosophical practice in therapy and modern education