Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Beata Jarosz

Telefon
(81) 537-53-97
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje
Sesja zimowa 2017/2018

Wtorek (30.01) - 11.30-13.00

Środa (31.01) - 8.30-9.30


Wtorek (6.02) - 9.00-10.00

Środa (7.02) - 8.30-9.30


Wtorek (13.02) - 9.00-10.00

Środa (14.02) - 9.00-10.00

(p. 117, SH) 
 

W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy. 

Adres

Instytut Filologii Polskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

O sobie

Życiorys naukowo-zawodowy:

 • 2013-2014  Studia Podyplomowe w zakresie Ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
 • od 2013 – adiunkt w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych IFP UMCS.
 • 2012-2014 – Studia Podyplomowe w zakresie Edytorstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 • 2012 – doktorat (tytuł rozprawy: Językowy obraz ŚLUBU; promotor: prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska).
 • 2011-2013 – asystent w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych IFP UMCS.
 • 2009 – magisterium (tytuł pracy: Socjolekt dziennikarski; promotor: prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska).
 • 2004-2009 – jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (ukończone specjalności: nauczycielska i redaktorsko-medialna).

 


 


Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze: socjolingwistyka, etnolingwistyka, genologia lingwistyczna, medioznawstwo, edytorstwo, dydaktyka szkolna i uniwersytecka.

Członkostwo w redakcjach czasopism:

 • "Acta Humana" - członek redakcji  (2009-2011);
 • "Artes Humanae" - redaktor naczelna (2014); zastępca redaktora naczelnego (2014-2015);
 • "Rocznik Lubelski" - redaktor językowy (od 2013 r.).

Członkostwo w towarzystwach naukowych: 

 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze (od 2016 r.);
 • Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej (od 2016 r.);
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (od 2012 r.);
 • Chełmskie Towarzystwo Naukowe (od 2010 r.).

Nagrody i wyróżnienia:

 • Finalistka IX edycji Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską (2009/2010).
 • Indywidualna Nagroda JM Rektora UMCS za wyróżniającą pracę w roku akademickim 2010/2011.
 • Nagroda „StRuNa 2011” w kategorii Publikacja Roku 2011 za czasopismo doktorantów „Acta Humana” (współredaktorki: mgr Barbara Tatar, mgr Anna Adamczyk i mgr Marta Skrzypek).
 • Nagroda JM Rektora UMCS Indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2014 (2015).

Publikacje 2017 r. 

 1. [edycja krytyczna:] J.I. Kraszewski, Poezja szlachecka, legendy herbowne, oprac. B. Jarosz, Lublin 2017.
 2. O poprawności przewodników metodycznych do nauczania języka polskiego (normatywnie), "Prace Językoznawcze" 2017,  nr XIX/1, s. 31–49.
 3. Pierwszy leksykon słownictwa seksuologicznego  "Słownik płciowy" [1913] Stanisława Kurkiewicza. Preliminaria lingwistyczne, "Poradnik Językowy" 2017, z. 5, s. 19–29. 
 4. Literatura hipertekstowa a preferencje czytelnicze młodzieży (implikacje dydaktyczne)"Polonistyka. Innowacje" 2017, nr 6, s. 193–206.
 5. Kraszewski w edycji. Zakres i granice działań modernizacyjnych  postulaty, "Roczniki Humanistyczne" 2017, t. LXV, z. 6, s. 113–133.
 6. [rec.] Przemysław Żywiczyński, Sławomir Wacewicz, "Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych", Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015, ss. 343, "Poradnik Językowy" 2017, z. 1, s. 93–97.
 7. [rec.] Anna Niepytalska-Osiecka, "Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa". Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014, ss. 25, "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2017, t. 52, s. 304–314.
 8. E-learning w polskiej szkole. Realia – mity – postulaty, [w:] Edukacja polonistyczna. Metamorfozy kontekstów i metod, red. Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin, Lublin 2017, s. 185–200.
 9. Forum internetowe jako źródło materiału socjolektalnego. Postulaty metodologiczne, [w:] Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach, red. Bogusław Skowronek, Agnieszka Walecka-Rynduch, Ewa Horyń, Kraków 2017.

 


Zajęcia w roku akademickim 2017/2018:

 • Wprowadzenie do edytorstwa w Sieci- e-edytorstwo i techniki redakcyjne I rok I stopnia.
 • Edytorstwo popularne w Sieci  e-edytorstwo i techniki redakcyjne III rok I stopnia.
 • Prawo autorskie – e-edytorstwo i techniki redakcyjne I rok I stopnia.
 • Seminarium dyplomowe  III rok I stopnia.
 • Ochrona własności intelektualnej – filologia angielska II rok II stopnia oraz wybrane kierunki I rok I stopnia.
 • Prawo w działalności informacyjnej – architektura informacji I rok I stopnia.
 • Kultura języka polskiego  lingwistyka stosowana I rok I stopnia.
 • Od sygnałów dymnych do Internetu. Historia komunikowania społecznego – wykład ogólnouniwersytecki.

 Załączniki