Dorota Piekarczyk, Metafory metatekstowe, Wyd.UMCS, Lublin 2013. 
Niniejsza monografia poświęcona została rozważaniom na temat form, znaczeń i tekstotwórczych funkcji wyrażeń, jakie są/mogą być użyte metaforycznie w roli metatekstowej. Jest to pierwsza na gruncie polskim tak obszerna monografia, w której omawia się tak duży zbiór operatorów metatekstowych, ukazujących ich zanurzenie w społecznie utrwalonych sposobach myślenia o tekście i czynnikach tekstotwórczych w kategoriach innych doświadczeń poznawczych.

Barbara Boniecka, Strukturowanie potoczności w komunikacji werbalnej, Wyd. UMCS, Lublin 2013. 
Monografia, którą oddajemy w Państwa ręce jest zbiorem artykułów, dotyczących problematyki kolokwialności językowej i kolokwializacji języka. Autorka publikuje ten tom ze względu na trudny dostęp do funkcjonujących już w obiegu naukowym poszczególnych artykułów oraz trudność w rozpoznawaniu tego, co potoczne, i tego, co oficjalne przez studentów polonistyki.

 

 Agata Skała, Adolf Dygasiński – niepoprawny pozytywista. Między tradycją a nowoczesnością, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013. „Mówią, że był on i pozytywistą, i sceptykiem, i cynikiem” – pisał o Adolfie Dygasińskim przyjaciel, Antoni Sygietyński. Żadnemu chyba twórcy nie przyklejono tylu etykiet, co autorowi  „Beldonka”. Określano go m.in. „Homerem walki o byt”, „piewcą natury”, „poetą wsi i świata zwierzęcego”, „polskim Kiplingiem”, „materialistą znad Nidy”, „modelowym polskim naturalistą”, „poetą tajemnic bytu”. Do tego repertuaru podsumowujących interpretacje formuł autorka książki dodaje jeszcze jedną: „niepoprawny pozytywista”. Ale nie robi tego po to, by dopełnić ów katalog pojęć kolejną ogólnikową konstatacją, raczej sugeruje możliwość odczytań nowych, z innych perspektyw – trochę na przekór ustalonym wnioskom i utrwalonym wobec tej twórczości normom postępowań badawczych. Agata Skała proponuje taki ogląd utworów literackich Dygasińskiego, który pozwala widzieć w nich dzieła wyłamujące się ze schematów tendencji, typowości i przyjętych w epoce pozytywizmu porządków estetycznych.     


Małgorzata Chachaj, Dramatopisarstwo Aleksandra Chodkiewicza, Wyd. UMCS, Lublin 2013.
Aleksander Chodkiewicz jest dziś autorem niemal zapomnianym, a jego rola i miejsce w polskim życiu literackim nie zostały dotąd rozpoznane. Jego twórczością w historii literatury zajmowano się rzadko. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że spuścizna autora "Katona" w dużej części pozostaje w rękopisach. Książka Małgorzaty Chachaj jest najważniejszym, jak dotąd, opracowaniem naukowym poświęconym twórczości dramatycznej Aleksandra hr. Chodkiewicza. Choć zawarte w niej tezy potwierdzają miejsce pisarza wśród długiego szeregu twórców "minorum gentium" czasów porozbiorowych, to jednak są ważkim głosem na temat funkcjonowania literatury w owym okresie - jej charakteru, obiegów, funkcji społecznej i narodowej oraz kulturowej.

 

Muzyczność w dramacie i teatrze, pod red. Elżbiety Rzewuskiej i Jarosława Cymermana, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

Muzyczność w dramacie i teatrze pod redakcja Elżbiety Rzewuskiej i Jarosława Cymermana to książka podejmująca tyleż trudny, co pasjonujący temat. Zbiór szkiców znakomicie odpowiada na coraz silniejszą ostatnimi laty potrzebę badania związków literatury, dramatu, i teatru oraz muzyki, z jednej strony, z drugiej zaś opisywania wytworów (dzieł) wielokodowych, sytuujących się na pograniczu różnych sztuk i języków artystycznych. Teatr i muzyka łączą się jakby naturalnie w symbiotyczny duet, jest to jednak symbioza dwóch bardzo odmiennych semiotycznych żywiołów. Tym cenniejsza wydaje się kolejna próba metodycznego przyjrzenia się interakcji obydwu dziedzin sztuki, jaką podjęto w ramach niniejszego projektu. Mamy tu do czynienia z bogatym i poręcznym kompendium wiedzy stanowiącym kluczowy punkt odniesienia (i pierwszego kontaktu) wśród prac dotyczących tego sektora badań.